Navigácia

Správa za školský rok 2016/2017

Správa

o výsledkoch a podmienkach výchovno–vzdelávacej činnosti Základnej školy s materskou školou, Kravany č. 241 za školský rok 2016/2017

 

 

 

 

 

Predkladá:

 

...................................

Mgr. Zita Zemanová

Riaditeľka školy

 

 

Prerokované v pedagogickej rade školy dňa      4.09.2017

 

Vyjadrenie rady školy:

Rada školy odporúča zriaďovateľovi obce Kravany

schváliť

Správu o výsledkoch a podmienkach

výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy s materskou školou

Kravany 241

za školský rok 2016/2017

 

........................................

Mgr. Veronika Šulíková

 

Predseda Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Kravany č. 241

 

 

Stanovisko zriaďovateľa:

Obec Kravany

Schvaľuje

Správu o výsledkoch a podmienkach

výchovno-vzdelávacej činnosti

Základnej školy s materskou školou,

Kravany 241

Za školský rok 2016/2017

 

..........................................

Igor Gavalier

Za zriaďovateľa starosta obce Kravany

 

 

 

 

 

 

Vypracovali:

 

Mgr. Zita Zemanová – riaditeľka školy, vedúca metodických orgánov, koordinátorka ENV

Mgr. Mária Svitaňová – zástupkyňa pre MŠ od 1.09.2017

Ing. Petra Vencelová – účtovníčka školy

 

Východiská a podklady:

 

 

Správa je vypracovaná v zmysle:

 1. Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. zo 16.12. 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.
 2. Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006- R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.
 3. Koncepcie školy
 4. Vyhodnotenia plnenia plánov práce metodického združenia na škole.
 5. Informácie o činnosti Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Kravany č. 241
 6. Zápisnice z pracovných porád
 7. Rozboru hospodárenia školy za rok 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa

o výsledkoch a podmienkach výchovno–vzdelávacej činnosti Základnej školy s materskou školou, Kravany 241 za školský rok 2016/2017

 

 

1.

a) Základné identifikačné údaje o škole (§ 2 ods. 1 písm. a)

 

 

1. Názov školy: Základná škola s materskou školou

2. Adresa školy: 059 18 Kravany 241

3. Telefónne číslo školy: 0917 102 155

4. Internetová adresa: zssmskravany.edupage.org                      

e-mailová adresa: zssmskravany@gmail.com

5. Zriaďovateľ: Obec Kravany 111, 05918             v zastúpení starosta Igor Gavalier

 

 

b) Zamestnanci školy:

b.1 Vedúci zamestnanci školy:

 

Meno a priezvisko

Funkcia

Mgr. Zita Zemanová

Riaditeľka školy

Jana Pribylincová

Lucia Muchová

Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ/od 1.09

Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ/od 1.10

Mgr. Eva Bajnoková

Vedúca koordinátorka voľného času  /ŠKD/

Jana Gašparová

Vedúca školskej jedálne

 

b.2)  Pedagogickí zamestnanci:

Meno a priezvisko

Funkcie

Zita Zemanová, Mgr.

Učiteľka, riaditeľka

Mária Svitaňová, Mgr.

Učiteľka

Eva Bajnoková, Mgr.

Vychovávateľka ŠKD

Čuchran Ján, Mgr.

Učiteľ NBV

Slávka Špireková, Mgr.

Učiteľ MŠ

Pribylincová Jana

Učiteľka, zástupkyňa pre MŠ od 1.09.2016

Muchová Lucia

Učiteľka, zástupkyňa pre MŠ od 1.10.2016

Vaksmundská Anna

Učiteľka MŠ

 

b.3) Nepedagogickí zamestnanci

 

Meno a priezvisko

Funkcie

Mgr. Lucia Liptáková,

Vencelová Petra, Ing.

Účtovníčka od 1.09

Účtovníčka od 1.12

Ferienčíková Mária

Upratovačka ZŠ

Jakubčáková Mariana

Upratovačka MŠ

Gašparová Jana

Vedúca ŠJ, pomocná kuchárka

Pavličková Monika

Kuchárka ŠJ

Frisík Michal

Školník, údržbár

 

2.

Údaje o rade  školy a iných poradných orgánoch školy:

 

a) Údaje o rade školy:

 

Rada školy pri Základnej škole s materskou školou v Kravanoch bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po výberovom konaní dňa 6. 06. 2016. Funkčné obdobie začalo 1.07.2016 na obdobie 5 rokov.

 

Členovia Rady školy:

 

P.č.

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený/ delegovaný/ za

1.

Mgr. Slávka Špireková

 

Za pedagogických zamestnancov MŠ

2.

Mgr. Mária Svitaňová

Predseda 2.07.16

Za pedagogických zamestnancov ZŠ

3.

Mária Ferienčíková

 

Za nepedagogických zamestnancov

4.

Jozef Michlík

 

Delegovaný za zriaďovateľa

5.

Rastislav Ferienčík

 

Delegovaný za zriaďovateľa

6.

Ing. Barbara Pavličková

 

Za rodičov ZŠ

7.

Alžbeta Kušnirova

 

Za rodičov MŠ

 

Stručná informácia o činnosti Rady školy za školský rok 2016/2017

Rada školy sa stretávala v školskom roku 2016/1017na týchto zasadnutiach:

 

 1. 30.06.2016 ...hlasovanie za zástupcu pg. zamestnanca školy
 2. 27.02.2017
 3. September – voľby na doplnenie Rady školy z rodičov (MŠ), a pedagógov (ZŠ)/organizačná zmena

 

 

 

b) Údaje o činnosti metodického združenia školy:

Zloženie MZ:

Mgr. Zita Zemanová – vedúca MZ

Mgr. Mária Svitaňová – členka MZ

Mgr. Eva Bajnoková  - členka MZ

 

Z vyhodnotenia práce MZ:

Činnosť MZ v Základnej škole s materskou školou v Kravanoch vychádzala zo štátneho a školského vzdelávacieho programu a celoročného plánu školy. Tento školský rok sme prechádzali zmenou UO pre všetky predmety 1. a 2. ročníka. Zmeny v porovnaní s minulým školským rokom sme uskutočnili už v auguste 2016. Tie sme aplikovali do Školského vzdelávacieho programu. Vytýčené štandardy obsahové a výkonové vo výchovno-vzdelávacom procese sme splnili. Pri realizácii aktivít sme vychádzali z mesačných plánov školy, napriek tomu, že to nie je povinný dokument, plánu exkurzií a vychádzok. Absolvovali sme aj iné akcie, ktoré vyplývali z aktuálnej ponuky.

Vo výchovnej oblasti sme uplatňovali humanistický prístup k žiakom, rešpektovali sme ich práva a zároveň vytvárali podmienky pre vzájomné porozumenie a toleranciu. Rozvíjali sme u žiakov komunikačné a personálne schopnosti, schopnosť tvorivo a kriticky riešiť problémy, pracovať s modernými informačnými technológiami a schopnosť formovať občiansku spoločnosť. Na stretnutiach MZ sme zvýšenú pozornosť venovali žiačke so SZP a žiakom, ktorí absolvovali pedagogicko-psychologické vyšetrenie a triedna učiteľka konzultovala výchovno-vzdelávacie postupy so psychologičkou CPPPaP a rodičmi.

V rámci skvalitňovania edukačného procesu sme aktivizovali a motivovali žiakov v čítaní, využívali sme také metódy a techniky čítania, aby sa zvyšovala čitateľská gramotnosť. Na všetkých predmetoch sme venovali zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením a aktívnemu počúvaniu. Nemenej dôležitou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu bol rozvoj komunikačných schopností, environmentálna výchova a výchova k zdravému životnému štýlu. Vedomosti a zručnosti sme u žiakov overovali ústnymi odpoveďami, previerkami a diktátmi a po následnej analýza sme prijímali opatrenia na odstránenie nedostatkov a zlepšenie ich prospechu.  V súvislosti so zápisom žiakov do 1. ročníka sme spolupracovali so zástupkyňou pre MŠ. Zápis sa tento školský rok uskutočnil v mesiaci apríl. Uskutočnili sme otvorené hodiny pre predškolákov, stretnutie s rodičmi, čo prispieva k vzájomnému skvalitňovaniu práce s deťmi. Zasadnutia MZ sa konali: 31.08.2016, 2.09.2016, 24.10.2016, 20.12.2016, 6.03.2017, 22.05.2017.

 

3.  Údaje o žiakoch za školský rok 2016/2017 (§2 ods. 1 písm. b)

 

 1. Základná škola s materskou školou, Kravany 241

Ročník

Stav k 15. 09. 2016

Stav k 28.06.2017

Počet tried

Počet žiakov

Z toho začlenených

Počet odd. ŠKD

Počet žiakov v ŠKD

Počet tried

Počet žiakov

Z toho začlenených

Počet odd. v ŠKD

Počet žiakov v ŠKD

1.

1

9

 

1

5

1

9

 

1

8

2.

1

7

1

 

3

1

7

1

 

4

3.

 

4

 

 

2

 

4

 

 

2

4.

 

8

3

 

4

 

8

3

 

6

spolu

2

28

4

1

14

1

28

4

1

20

V priebehu roka sa do ŠKD dohlásilo podľa potreby ešte 6 žiakov.

 

Údaje o deťoch v MŠ  za školský rok 2016/2017 (§2 ods. 1 písm. b)

 

Ročník

Stav k 15. 09. 2016

Stav k 28.06.2017

Počet tried

Počet zapísaných  detí

Z toho menej ako 3 roky

Počet detí s odkladom

Počet detí odchádzajúcich do ZŠ

Počet tried

Počet zapísaných  detí

Z toho menej ako 3 roky

Počet detí s odkladom

Počet detí odchádzajúcich do ZŠ

1.

2

27

4

0

7

2

32

2

1

6

 

 1. Údaje počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ

 

 

Počet žiakov

Z celkového počtu zapísaných

Počet tried

spolu

Dievčatá

Počet   /  %

Odklady

Počet  /  %

Nezaškolení v MŠ

Počet  /  %

Samostatné

3

1/ 33%

1/33%

1/33%

0

 

Zápisu sa zúčastnili 3 budúci prváci. 1. ročník budú navštevovať 2 žiaci.1 žiak má odloženú školskú dochádzku.

 

 1. Údaje o prijatých žiakoch 4. ročníka na štúdium na 2. stupeň ZŠ

 

Počet žiakov 4. ročníka

 

Prehľad o počte žiakov 4. ročníka prijatých na 2. stupeň ZŠ

ZŠ s MŠ Spišské Bystré

Iné školy

 

Prihlásení

Úspešní

Prijatí

Prihlásení

Úspešní

Prijatí

8

7

7

7

0

0

0

 

Jedna žiačka /4 ročník/ študujúca v zahraničí nepožiadala o komisionálne preskúšanie.

9

 1. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania. (§2 ods. 1 písm. e)

d.1) Hodnotenie prospechu žiakov 1.-4. ročníka

 

Ročník

Trieda

SJL

ANJ

MAT

PVO/PDA

VLA

Ø triedy

 

1.

1.

1,67

1,11

1,56

1,22

--

1,39

 

2.

2.

2,00

1,67

1,67

1,83

--

1,79

 

3.

3.

1,75

1,75

1,5

1

1,75

1,55

 

4.

4.

2

2

2

1,43

2,14

1,91

 

Ø jedn. predmet

 

1,86

1,63

1,68

1,37

1,95

 

 

Počet žiakov 1. ročníka

Počet žiakov, ktorí prospeli

Počet žiakov, ktorí neprospeli, neboli klasifikovaní

9

9

0

                     

 

Ročník

Prospel/a s vyznamenaním

Prospel/a veľmi dobre

Prospel/a

Neklasifikovaná

2./7

3

2

2

0

3./4

3

1

0

0

4./8

3

2

2

1

Spolu   19

9/ 47,4%

5/26,3%

4/21%

1/5%

 

d.1.1) Celkové hodnotenie prospechu žiakov 1. – 4. ročníka

 

Ročník

Trieda

Počet žiakov

Počet žiakov so stupňom

- prospel / %

Počet žiakov so stupňom

- neprospel / %

1.

1.

9

9 / 32%

0/

2.

2.

7

7/  25%

0/

3.

3.

4

4/  14%

0

4.

4.

8

8/  29%

0

 

 

28

28/ 100%

0/0%

 

V školskom roku 2016/2017 prospelo 27 žiakov,1 zahraničná žiačka nebola klasifikovaná

 

d.2) Správanie žiakov

 

Napomenutie tr. učiteľom

Pokarhanie tr. učiteľom

Pokarhanie riaditeľom školy

Stupeň 2

Stupeň 3

Stupeň 4

Pochvaly

1. polrok

1/1.roč.

1/ 2.roč.

0

0

0

0

10

2. polrok

0

2/ 2.roč

    4.roč.

0

1

0

1

9

 

Výchovné problémy boli riešené pohovormi so žiakmi, konzultáciami s rodičmi, spoluprácou s CPPPaP Poprad. V tomto školskom roku bolo uložených niekoľko výchovných opatrení. Hlavne za neslušné správanie na vyučovaní, nerešpektovania vyučujúcich a ubližovania, hlavne neospravedlnenými hodinami.  Bolo udelené množstvo zápisov v KH. V porovnaní s minulým školským rokom značne klesol počet výchovných opatrení. Bola vo dvoch prípadoch znížená známka zo správania za neospravedlnenú účasť na vyučovaní. Žiačky zo sociálne znevýhodneného prostredia. Pochvaly boli udelené za výborný prospech,  za správanie, taktiež za reprezentáciu školy.

 

d.3) Dochádzka žiakov

 

Ročník

Počet vymeškaných hodín

HN

Počet neospravedlnených hodín

HN

1.

781

39

8

8

2.

425

185

41

41

3.

222

0

0

0

4.

289

40

0

0

Spolu:

1717

264

49

49

 

V školskom roku 2016/2017 bol vysoký počet vymeškaných hodín spôsobený v prevažnej miere respiračnými ochoreniami.  

 

Porovnanie so školským rokom 2015/2016

 

Spolu

1897

688

53

53

 

V porovnaní s predchádzajúcim školským rokom žiaci vymeškali o 180 ospravedlnených hodín menej a celkovo vymeškali o 4 neospravedlnené hodiny menej ako minulý rok. Z dôvodu neospravedlnených hodín mali dve žiačky zníženú známku zo správania. V jednom prípade bol podaný oznam o nedbalej školskej dochádzke na obec a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Poprade.

 

 1. Zoznam uplatňovaných učebných plánov v šk. roku 2016/ 2017 (§2 ods. 1 písm. f)

 

 1. stupeň – ZŠ

 

Trieda

Uplatňované učebné plány

1.A

ŠVP a ŠkVP  - inovovaný/reformovaný

2.A

ŠVP a ŠkVP – inovovaný /reformovaný

3.A

ŠVP a ŠkVP

4.A

ŠVP a ŠkVP

 

ŠVP – štátny vzdelávací program

ŠkVP – Školský vzdelávací program

 

 1. Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie (§2 ods. 1 písm. g)

 

Základná škola

Počet

Školský klub detí

Počet

Materská škola

Počet

Zamestnanci školy

7

Zamestnanci ŠKD

1

Zamestnanci MŠ

6

Z toho PgZ

4

1

 

Z toho PgZ

3

kvalifikovaní

4

1

 

kvalifikovaní

2

nekvalifikovaní

0

0

 

nekvalifikovaní

1

Dopĺňajú si vzdelanie

0

0

 

Dopĺňajú si vzdelanie

1

Z toho NgZ

3

 

 

Z toho NgZ

3

Z počtu NgZ

––

 

 

Z počtu NgZ

–-

Šk. psychológ

0

 

 

upratovačky

1

Špec. pedagóg

0

 

 

 

 

upratovačky

1

Šk. kuchyňa

 

 

 

ostatní

2

Spolu:

2

 

 

Spolu počet zamestnancov

ZŠ + ŠKD +MŠ

13

Z celkového počtu školy počet PgZ

13/ 6

 

g 1) Zoznam učiteľov a ich aprobácia

 

Meno a priezvisko

Aprobácia pedagogických zamestnancov

Mgr. Zita Zemanová

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

Mgr. Mária Svitaňová

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

Mgr. Eva Bajnoková

Učiteľstvo Biológia, Geológia

Mgr. Ján Čuchran

Učiteľ NBV

 

 1. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy (§2 ods. 1 písm. h)

 

Prebiehajúce vzdelávanie ZŠ

 • Mgr. Zita Zemanová

Využívanie tanca a tanečných aktivít v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach neotváralo sa

Ľudové zvyky, tradície a remeslá vo výchove mimo vyučovania - neotváralo sa

Tvorba interaktívnych učebných materiálov vo vyučovaní prírodovedných predmetoch neotváralo sa

Praktické osobné financie v edukačnom procese - neotváralo sa

 • Mgr. Mária Svitaňová

Vyučovanie na neplnoorganizovanej základnej škole v triedach so spojenými ročníkmi. – neotváralo sa

 

Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese –splnené /15 kreditov/

PowerPoint v edukačnom procese – splnené /15 kreditov/

Vlastné vzdelávanie mimo plánu kontinuálneho vzdelávania /samovzdelávanie

 

Metodika tvorby IVVP pre žiakov so ŠVVP v primárnom a sekundárnom vzdelávaní. neotváralo sa

Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole. neotváralo sa

Didaktická hra vo vyučovaní matematiky v primárnom vzdelávaní neotváralo sa

 

 • Mgr. Eva Bajnoková

Rozširujúce štúdium predmetu ANJ – úspešne pokračuje

 

Prebiehajúce vzdelávanie MŠ

 

 • Anna Vaksmundska  Učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanie SPgŠ – v júni 2018 úspešne pokračuje.
 • Lucia Muchová

Nové trendy v tvorbe didaktických úloh a testov - nesplnené

Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese – nesplnené

atestácia –nesplnené

 • Mgr. Slávka Špireková

Revízia obsahu predprimárneho vzdelávania: Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra –časť výtvarná výchova - nesplnené

Atestácia –nesplnené

 

Tento školský rok bola činnosť MPC v Prešove a vzdelávania neotvárali z tohto dôvodu sme neboli prizvaní a neabsolvovali sme školenia.

 

Individuálne vzdelávanie:

 

 • Školský zákon č. 245/2009, zb. z
 • Zákon č. 317/ 2009 o pedagogických zamestnancoch
 • Zákon č. 568/ 2009 o celoživotnom vzdelávaní
 • Vyhláška MŠ SR č. 231/ 2009 o podrobnostiach  o organizácii školského roka na ZŠ
 • Vyhláška MŠ SR č. 306/2009 o školskom klube detí
 • Vyhláška MŠ SR č. 437/ 2009 o kvalifikačných predpokladoch a osobitných požiadavkách pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • Vyhláška MŠ SR č. 445/2009 o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
 • Učebné osnovy v 1. - 4 ročníku, tvorba tematických výchovno-vzdelávacích plánov
 • Metodický pokyn 22/2011-R z mája 2011 na hodnotenie žiakov základnej školy

 

Absolvované odborno-metodické semináre:

Pracovné stretnutia riaditeľov škôl (Školský úrad Veľký Slavkov)

Mgr. Zita Zemanová

Odborné semináre  -

PowerPoint v edukačnom procese

Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese - Mgr. Mária Svitaňová

 

Interaktívna tabuľa

Čitateľská gramotnosť – Mgr. Veronika Šulíková (MD)

 

ANJ rozširujúce štúdium - Mgr. Eva Bajnoková

 

f) Údaje o aktivitách a prezentácií školy na verejnosti (§2 ods. 1 písm. i

 

September 2016

Slávnostné privítanie nového školského roka

Účelové cvičenie Ochrana života a zdravia

Aktivity Zelená škola, kolégium, záhrada

Imatrikulácia prvákov

 

Október 2016

Deň zdravia – Jablkové strašidlá

Práca v záhrade, kolégium

Tvorivé dielne z odpadu

Tvorivé dielne so starými rodičmi a výroba darčekov

Návšteva Podtatranskej knižnice v Poprade

Vychádzka do lesa

 

 

November 2016

Divadelné predstavenie o Śípovej Ruženke

Práca na pozemku

Nácvik programu na Vianočnú akadémiu

Návšteva Tatranskej Galérie

Adventný kalendár z odpadu

Upratovanie okolia

 

 

December 2016

Mikulášske prekvapenie ZŠ s MŠ

Pečenie medovníkov

Vianočná výzdoba

Vianočná akadémia

Vinšovanie v obci

Vystúpenie v Seniorparku Spišské Bystré

 

 

Január 2017

Tvorivé dielne z odpadu

Prikrmovanie zvierat a vtáčikov

 

Február 2017

Výzdoba školy  Fašiangy

Nácvik divadla o Guľkovi Bombuľkovi

Detský karneval

Zelená škola –akčný plán

Hviezdoslavov Kubín

Návšteva Podtatranskej knižnice

 

 

Marec 2017

Andersenova noc

Matematická súťaž Klokanko

Tvorivé dielne Zdravie na tanieri - šaláty

Dramatizácia O Guľkovi Bombuľkovi pre MŠ - nahrávanie

Tatranská Galéria – výstava Lega

 

 

Apríl 2017

Návšteva dopravného ihriska v Poprade

Návšteva požiarnej techniky v Poprade

Predvádzanie zdravotníckej techniky Hranovnica

Deň otvorených dverí MŠ

Deň úsmevu

Zápis do 1. ročníka téma: ZOOTOPIA

Tvorivé dielne „Veľká noc v OC Forum

 

Máj 2017

Premena vedra na kvetináč

Turistika s tretiačkami

Nácvik programu ku dnu matiek

Práca v záhrade

Akadémia Deň matiek

Opekačka

Práca s tabletom

Vychádzka v prírode

 

Jún 2017

Vodný svet – vychádzka

Pirohiáda

Školský výlet Orava

Detská športová olympiáda

Účelové cvičenie

Rozlúčka so štvrtákmi

 

Júl 2017

Folklórna Sobota

Zalievanie záhrady – služba

 

Údaje o aktivitách a prezentácií materskej školy  na verejnosti (§2 ods. 1 písm. i

 

September 2016

 

 

Tvorivé dielne ovocné a zeleninové šaláty

Tvorba zeleninový čipsov

 

Október 2016

Pečenie chleba

Tekvicový deň

 

November 2016

Hry s listami

Hry so snehom „Anjel“

Kŕmenie zvierat –kŕmelce

 

December 2016

Pečenie medovníkov

Mikuláš v MŠ

Zdobenie medovníkov

Vianočná akadémia

Štedrý deň v škôlke

 

Január 2017

Sánkovačka

Kŕmidlo pre vtáčiky

„Na rivni“

 

Február 2017

Karneval

Výroba papiera

 

Marec 2017

Divadlo v ZŠ O Guľkovi Bombuľkovi

 

Apríl 2017

Návšteva v ZŠ –otvorená hodina

Maxi kraslica

 

Máj 2017

Deň matiek akadémia

Hotel pre hmyz

 

Jún2017

Deň detí – ihrisko

Škôlkarská olympiáda

Rozlúčka s predškolákmi

 

j) Dosiahnuté výsledky v okresných súťažiach :

 

Názov súťaže

Umiestnenie – dosiahnuté výsledky

 

 

Okresné kolo

Krajské kolo

Celoslov. kolo

Meno žiaka

ročník

Klokanko 2017

10 žiakov

 

92%

 

88,8%

 

80%

Patrik Pavličko

Benedikt Ruben Benko

Bernadeta Rút Benková

2.roč

 

4.roč.

 

3. roč.

Detská športová olympiáda

 

 

 

Skok do diaľky

Hod kriket. Lopt.

Skok do diaľky

Hod kriket. Lopt.

 

Lea Mundová

Sára Kovalská

Patrik Pavličko

Sebastán Ferenc

1.roč.

 

1.roč.

 

2..roč

 

2.roč.

 

 

Hviezdoslavov Kubín 2017

Telefón má dva konce Krista Bendová

 

Telefón má dva konce Krista Bendová

 

Ica parádnica

 

Slohová úloha

 

 

Školské kolo

Alex Mucha

 

 

 

Nicolas Praženica

 

Ema Pavličková

 

Adriana Ferencová

 

 1. miesto

 

 

 

 1. miesto

 

 

 1. miesto

 

 

 1. miesto

 

k) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená (§2 ods. 1 písm. j)

 

Vzdelávacie poukazy  projekt  MŠ SR  

Kultúrne poukazy       projekt MK SR

ENV - Zelená škola     projekt MŠ SR

Otvorená škola     školský projekt

Elektronizácia a digitalizácia regionálneho školstva

Moderné vzdelávanie –digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

 

Údaje o projektoch, do ktorých je materská škola zapojená (§2 ods. 1 písm. j)

Ekostopa

Recyklohry

Školský mliečny program

Digiškola

Edulab

 

l) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole ( §2ods.1 písm.k)

 

Inšpekcia tento rok nebola vykonaná.

Závery:

 

m) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy (§2 ods. 1písm. l)

 

Základná škola s materskou školou, Kravany 241 je neplnoorganizovaná škola a ročníkmi 1. – 4. , v ktorej v školskom roku 2015/2016 boli dve triedy. Spojené boli: 1. -3. ročník , 2.-4. ročník. Jedno oddelenie ŠKD malo 14 žiakov. Kapacita školy postačuje –disponuje  malými  priestormi. Na činnosť ŠKD využívame všetky priestory našej školy, aj priestory v starej cirkevnej škole, kde máme zabezpečené podmienky na telovýchovné aktivity. Podľa platnej legislatívy základná škola s materskou školou poskytuje primárne vzdelanie, zabezpečuje rozumovú výchovu v zmysle vedeckého poznania a v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie. Poskytuje mravnú, estetickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú a ekologickú výchovu žiakov, umožňuje aj etickú a náboženskú výchovu. Základná škola s materskou školou pripravuje žiakov na ďalšie štúdium a prax. Cieľom školy je na základe svojho poslania  a v spolupráci so zriaďovateľom , Radou školy, rodičmi a so záujmovými organizáciami poskytovať žiakom kvalitné vedomosti, zručnosti a životné spôsobilosti a pripraviť ich na druhý stupeň základnej školy. Základná škola je umiestnená v trojpodlažnej budove, kde na prízemí sa nachádza hasičská zbrojnica, na druhom poschodí sa nachádza kultúrna sála  a na treťom poschodí sa nachádza škola.

 

Základná škola využíva tieto priestory:

2 triedy

Počítačovú učebňu

Riaditeľňu

Zborovňu

WC pre chlapcov, dievčatá

Sklad školníčky na chodbe

Kabinet učebných  pomôcok TV na 2. poschodí

Školský areál disponuje betónovým viacúčelovým ihriskom.

 

Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach materskej školy (§2 ods. 1písm. l)

 

Materská škola je umiestnená v účelovej poschodovej budove asi 200m od hlavnej cesty. Má čiastočne zrekonštruované priestory a dvor v roku 2011-2012. V rokoch 2015-2016 boli zrekonštruované okná na južnej strane  budovy (jedáleň, triedy, spálňa, kancelária).

 

Suterén:

 • Pivničné, skladové priestory, kotolňa

Prízemie:

Trieda/žabky

Umyváreň a záchody

Jedáleň

Kuchyňa s príslušnými priestormi, šatňa, sklad, hygienické zariadenie

Kancelária vedúcej ŠJ

Chodba a schodisko

 

Poschodie:

Trieda /lienky

Umyváreň a záchody

Kancelárie zástupkyne pre MŠ

Pracovňa a sklad upratovačky

Sklad učebných pomôcok

Sklad materiálu

Hygienické zariadenie

 

Školský dvor - priestranný:

Stromy, kríky, políčko

Preliezačky, kolotoč, šmýkačka s lezeckou stenou, hojdačky, pieskoviská

 

n) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy: (§2 ods. 1 písm.m)

 

Správa o hospodárení za kalendárny rok 2016

 

Materská škola

Výdaje

59016,63

 

 

zdroj

 

 

 

41

57226,63

Mzdy

Odvody

Prevádzka

33063,51

11524,07

12639,05

111

 1 790,00

Mzdy

Odvody

Prevádzka

  1200,00

    419,36

    170,64

 

Príjmy

 

59016,63

Zdroj

 

41

57226,63

111

 1 790,00

 

Základná škola

Výdaje

68310,32

 

 

zdroj

 

 

 

41

      25,62

Mzdy

      25,62

111

67261,7

Mzdy

Odvody

Prevádzka

36176,58

12627,53

18457,59

111

Vzdelávacie poukazy

   769

Mzdy

Odvody

prevádzka

    560,00

    195,72

      13,28

111

Deti so SZP

   254

Prevádzka

    254

 

Príjmy

 

     68310,32

Zdroj

 

41

          25,62

111 ZŠ

    67261,70

111  VP

        769

111  SZP

        254

 

Školský klub deti

Výdaje

9215,96

 

 

Zdroj

 

 

 

41

9215,96

Mzdy

Odvody

Prevádzka

 6715,88

 2341,43

   158,65

 

Príjmy

9215,96

Zdroj

 

41

9215,96

 

Školská jedáleň

Výdaje

21847,08

 

 

Zdroj

 

 

 

41

21847,08

Mzdy

Odvody

Prevádzka

12858,57

  4411,64

  4576,87

 

Príjmy

21847,08

Zdroj

 

41

21847,08

 

Centrum voľného času

Výdaje

590,68

 

 

Zdroj

 

 

 

41

590,68

Odmeny

Odvody

Prevádzka

240

  78,10

272,58

 

Príjmy

590,68

Zdroj

 

41

590,68

 

 

 

Komentár:

Finančné prostriedky poskytnuté na vzdelávacie poukazy boli použité na úhradu miezd na krúžkovú činnosť.

 

o) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia ( §2 ods.1 písm. n)

 

o.1 ) Dodržiavanie učebných plánov a osnov

 

Pri tvorbe učebných osnov a tematických výchovno-vzdelávacích plánov vychádzame zo ŠVP a ŠkVP. Tento školský rok bol reformný 2. ročník. Zmeny v obsahových a výkonových štandardách sme zakomponovali v ŠkVP.  Kontrola vedením školy prebiehala v štvrťročnom intervale formou pedagogických pozorovaní a hospitácií. Súbežne bolo sledované zosúladenie zápisov v triednych knihách s rámcovými plánmi.

Splnené

 

Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja materskej školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia ( §2 ods.1 písm. n)

 

            Utvárať a rozvíjať u dieťaťa zdravé sebavedomie, návyky súvisiace so zdravým životným štýlom, environmentálne cítenie, národné povedomie.

 • Materská škola je zapojená do pilotnej fázy zavádzania inovovaného ŠVP pre materské školy. Školský vzdelávací program Rok v materskej škole so zameraním na prírodu, dravý životný štýl a tradície.

Vyhodnotenie: Koncepčný zámer bol akceptovaný, plnený a podporovaný všetkými zamestnancami školy a rodičmi. Plnil sa v priebehu celého školského roka, aktivity boli zamerané na environmentálnu výchovu, výchovu k zdravému životnému štýlu a slovenským tradíciám.

 

o.2) Humanizácia  výchovy a vzdelávania, dodržiavania Deklarácie práv dieťaťa a Dohovoru o právach dieťaťa v podmienkach školy

 

 • Rozvíjať medziľudské vzťahy medzi pedagógmi, žiakmi, ich rodičmi a širokou verejnosťou v obci
 • Vytvárať v škole bezpečné a podnetné prostredie
 • Rešpektovať individuálne schopnosti žiakov

 

Akceptovali sme  základnú požiadavku – úcta k osobnosti žiaka, uznanie jeho hodnoty ako človeka, ktorý si zasluhuje pozornosť a dôstojnosť bez ohľadu na jeho momentálny stav. Žiakov sme pripravovali na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti  v duchu porozumenia znášanlivosti, rovnosti pohlavia a priateľstva medzi národmi, etnickými, národnostnými a náboženskými skupinami ako to vyplýva z Dohovoru o právach dieťaťa. Využívali sme vhodné tematické celky učebných osnov v etickej výchove a medzipredmetových vzťahov na posilnenie priateľstva, kooperácie, empatie a tolerancie.

Dlhodobý, v tomto roku splnený

 

o.3)  Projekt „Zelená škola“

 

            Tento rok sme sa opäť zapojili do  projektu v oblasti environmentálnej výchovy a zamerali sme sa na tému Odpad a všetky aktivity zamerali na prácu s odpadovým materiálom, upratovanie či už prírody v okolí obce Kravany, alebo v okolitej prírode. Ale aj čistenie a ochranu prírodného prostredia priamo v okolí školy.  Plníme 7 krokov a našim cieľom je obhájiť si certifikát a vlajku zelenej školy. V marci sme svoj EAP  dali schváliť pani Udvariovou, ktorá nám poskytuje odborné konzultácie.

 

o.3) Projekt „Otvorená škola“

 

            Tento školský rok sme sa zamerali na prácu s počítačom nielen  na predmete INF. Pracovali v programe SKICÁR – kreslenie obrázkov podľa zadania, zamerané na rozvoj kreativity, invencie a pozornosti.

 • Zvládli prácu s internetom – vyhľadávanie stránok www. Prenášanie obrázkov a informácií, projektovanie, písanie vo Worde, prezentovanie v PowerPointe, pri hrách rozvoj strategického myslenia a pozornosti.

Splnený

 

o.4) Vyučovanie cudzích jazykov

           

            V priebehu školského roka sme kládli dôraz na kvalitné vyučovanie anglického jazyka v rámci posilnených hodín. Žiaci sú s jazykom oboznámení už v prvom ročníku. Hlavne prebieha hravou formou so zábavnými pracovnými zošitmi a nahrávkami piesní.

Napriek tomu, že nemá naša škola kvalifikovaného učiteľa ANJ, považujem za výučbu jazyka na našej škole za úplne profesionálnu. Vyučovala pani učiteľka Bajnoková, ktorá úspešne absolvovala 1. ročník rozširujúceho vzdelávania ANJ v Nitre.

Splnená čiastočne

 

o.5) Projekt  Týždeň za zdravý životný štýl

 

            Cieľom projektu bolo uplatňovať formou zážitkového vyučovania prvky zdravotnej výchovy, ktorá sa zaoberá kvalitou života a podporou telesného, sociálneho a duševného blaha človeka. Z tohto projektu vyplývajú aktivity realizované v priebehu celého školského roka, ktoré boli zamerané na propagáciu zdravej výživy, ochranu zdravia, prevenciu proti drogovej závislosti a na rozvoj pohybových schopnosti.

Splnený

 

p) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení (§2 ods.1 písm. o).

 

Silné stránky

 • Individuálne začlenenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • Spolupráca s CPPPaP –Poprad
 • Umelecká činnosť žiakov tanec, divadlá DFS Kraviančok
 • Poloha a prostredie školy
 • Spolupráca so zriaďovateľom a RŠ
 • Prezentácia školy na verejnosti
 • Škola rodinného typu
 • Škola vybavená digitálnou technikou
 • Škola s celkovou rekonštrukciou okien a nábytku

 

Slabé stránky

 

 • Nezáujem niektorých rodičov o vzdelanie detí
 • Spoločné využívanie energií s obcou (kultúrna sála a hasičská zbrojnica)
 • Nedisponovanie telocvičňou  znížená kvalita pri rozvoji atletických zručností žiakov

Príležitosti

 • Úprava multifunkčného ihriska za školou
 • Nízke počty žiakov v triedach
 • Výborné podmienky na zavádzanie IKT.
 • Možnosť bohatej záujmovej činnosti
 • Poznanie rodinného zázemia jednotlivých žiakov

Riziká

 • Nepriaznivý demografický vývoj
 • Spájanie žiakov z rôznych ročníkov
 • Odchod žiakov /prvého stupňa/do plnoorganizovaných škôl  v Spišskom Bystrom, v Poprade

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení (§2 ods.1 písm.

Silné stránky

 • Uplatňovanie práv dieťaťa v dokumentoch a činnosti MŠ
 • Spolupráca s CPPPaP –Poprad
 • Vybavenie interiéru
 • Poloha a prostredie materskej školy
 • Spolupráca so zriaďovateľom a RŠ
 • Prezentácia školy na verejnosti
 • Škola vybavená digitálnou technikou
 • Škola s čiastočnou rekonštrukciou okien a hygienických zariadení/súťaž domestos

 

Slabé stránky

 

 • Nezáujem niektorých rodičov o vzdelanie detí
 • Zlá životospráva detí v rodinách
 • Potreba opravy odpadových rúr
 • Potreba výmeny okien zo severnej časti budovy

 

Príležitosti

 • Úprava ihriska, vybavenie novými prvkami
 • Nízke počty žiakov v triedach
 • Výborné podmienky na zavádzanie IKT.
 • Poznanie rodinného zázemia jednotlivých detí

Riziká

 • Nepriaznivý demografický vývoj
 • Spájanie žiakov z rôznych ročníkov
 • Odchod detí MŠ /do plnoorganizovaných škôl  v Spišskom Bystrom, v Poprade

 

 

4.

Ďalšie informácie o škole, ktoré môže správa obsahovať:

 1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania ( §2 ods.2 písm.a)

 

Škola v rámci odborného poradenstva spolupracovala s Mgr. Fedorovou a promovanou psychologičkou p. Varšovou.

 

 1. Voľnočasové aktivity školy ( §2 ods. 2 písm. b)

 

Krúžková činnosť

Vedúci krúžku

Folklórny tanec Kraviančok

Mgr. Zita Zemanová       

Environmentálny krúžok

Mgr. Mária Svitaňová

Environmentálny krúžok

Mgr. Eva Bajnoková

 

Vyhodnotenie krúžkovej činnosti:

            Folklórny krúžok pracoval aj naďalej, nakoľko sme zapojení každoročne do programu folklórnych dní v Kravanoch na akcii „Folklórna Sobota“. Program sme priebežne cvičili v rámci krúžku. Okrem folklóru sme tento rok sme vyšívali a intenzívne hrali na zobcových flautách. Žiaci získali elementárne vzdelanie v oblasti nôt a hry na flautu.

Žiaci sa tento školský rok prezentovali na akadémii Vianočnej, ale aj na Deň matiek. Tento rok sme pre CVČ upravili kostýmy na dramatizáciu O Guľkovi Bombuľkovi  . Vystúpili sme na 13 ročníku Folklórnej Soboty 23.07.2017 /Svitaňová/

 

            Environmentálny krúžok pracoval už od septembra, ale od januára aj na úlohách EAP, nakoľko sme zapojení do národného projektu „Zelená škola“ a radi by sme získali certifikát a zástavu. Žiaci plnia aktivity podľa schváleného Akčného plánu centrom Živica. Aktivity boli zamerané na tému“ Odpad“

            Počítačové prezentácie, záujmový útvar pracoval po celý rok, žiaci nadobudli množstvo poznatkov a zvládli kreslenie, písanie i samotnú prácu s PC.

 

 1. Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom (§2 ods. 2 písm. c)

 

Žiaci po vyučovaní navštevovali ŠKD, stravovali sa v školskej jedálni. Venovali sme sa pestovaniu bylín a zeleniny, kde sa žiaci veľa naučili o prírode, pôde.

 

Spolupráca s rodičmi bola výborná. Tento rok sme nezaevidovali žiadne sťažnosti.

 

Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami. Ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú.

Základná škola spolupracuje

  • S materskou školou

Návšteva ZŠ Deň otvorených dverí pre predškolákov

Predvádzanie zdravotnej techniky

Mikuláš

Deň matiek -akadémia

  • Obecným úradom obce Kravany
  • Školským úradom Veľký Slavkov
  • CPPPaP Poprad
  • Spojená škola v Poprade Partizánska 2
  • Základná škola s materskou školou Vikartovce
  • Základná škola s materskou školou Spišské Bystré
  • Radou školy pri ZŠ s MŠ Kravany
  • Urbárskym spoločenstvom obce Kravany

 

 1. Sponzori školy

Urbárske spoločenstvo – spoločenské hry pre ŠKD

Milan Pavličko, Rastislav Ferienčík –ozvučovanie na akciách a príprava techniky,

Sponzori materskej školy

Potraviny Olinka

Rodičia detí materskej školy

 

 

 

                                                                                                                 Kravany 18.09.2017

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  059 18 Kravany 241
 • +421 917 102 155
  052/7782128
  zssmskravany@gmail.com

Fotogaléria