Navigácia

Správa za šk. rok 2015/2016

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Kravany za šk. rok 2015/2016

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno–vzdelávacej činnosti Základnej školy s materskou školou,

Kravany 241 za školský rok 2015/2016

 

 

Správa

o výsledkoch a podmienkach výchovno–vzdelávacej činnosti Základnej školy s materskou školou, Kravany č. 241 za školský rok 2015/2016

 

 

 

 

 

Predkladá:

 

...................................

Mgr. Zita Zemanová

Riaditeľka školy

 

 

Prerokované v pedagogickej rade školy dňa      1.07.2016

 

Vyjadrenie rady školy:

Rada školy odporúča zriaďovateľovi obce Kravany

schváliť

Správu o výsledkoch a podmienkach

výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy s materskou školou

Kravany 241

za školský rok 2015/2016

 

........................................

Mgr. Veronika Šulíková

Predseda Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Kravany 241

 

 

Stanovisko zriaďovateľa:

Obec Kravany

Schvaľuje

Správu o výsledkoch a podmienkach

výchovno-vzdelávacej činnosti

Základnej školy s materskou školou,

Kravany 241

Za školský rok 2015/2016

 

..........................................

Igor Gavalier

Za zriaďovateľa starosta obce Kravany

 

Vypracovali:

Mgr. Zita Zemanová – riaditeľka školy, vedúca metodických orgánov, koordinátorka ENV

Mgr. Lucia Liptáková – účtovníčka školy

 

Východiská a podklady:

Správa je vypracovaná v zmysle:

 1. Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. zo 16.12. 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.
 2. Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006- R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.
 3. Koncepcie školy
 4. Plánu práce školy na školský rok 2015/2016
 5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce metodického združenia na škole.
 6. Informácie o činnosti Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Kravany 241
 7. Zápisnice z pracovných porád
 8. Rozboru hospodárenia školy za rok 2015

 

Správa

o výsledkoch a podmienkach výchovno–vzdelávacej činnosti Základnej školy s materskou školou, Kravany 241 za školský rok 2015/2016

 

1.

a) Základné identifikačné údaje o škole (§ 2 ods. 1 písm. a)

 

1. Názov školy: Základná škola s materskou školou

2. Adresa školy: 059 18 Kravany 241

3. Telefónne číslo školy: 0917 102 155

4. Internetová adresa: zssmskravany.edupage.org                      

e-mailová adresa: zssmskravany@gmail.com

5. Zriaďovateľ: Obec Kravany 111, 05918             v zastúpení starosta Igor Gavalier

 

b) Zamestnanci školy:

b.1 Vedúci zamestnanci školy:

Meno a priezvisko

Funkcia

Mgr. Zita Zemanová

Riaditeľka školy

Štefánia Krajčová

Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ

Mgr. Eva Bajnoková

Vedúca koordinátorka voľného času  /ŠKD/

Jana Gašparová

Vedúca školskej jedálne

 

b.2)  Pedagogickí zamestnanci:

Meno a priezvisko

Funkcie

Zita Zemanová, Mgr.

Učiteľka, riaditeľka

Veronika Šulíková, Mgr.

Učiteľka

Eva Bajnoková, Mgr.

Vychovávateľka ŠKD

Čuchran Ján, Mgr.

Učiteľ NBV

 

b.3) Nepedagogickí zamestnanci

Meno a priezvisko

Funkcie

Liptáková Lucia, Mgr.

účtovníčka

Ferienčíková Mária

Upratovačka

Frisík Michal

Školník, údržbár

 

2.

Údaje o rade  školy a iných poradných orgánoch školy:

 

a) Údaje o rade školy:

Rada školy pri Základnej škole s materskou školou v Kravanoch bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 04. 03 2016. Funkčné obdobie začalo 4.03.2016na obdobie 4 rokov.

 

Členovia Rady školy:

P.č.

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený/ delegovaný/ za

1.

Mgr. Slávka Špireková

 

Za pedagogických zamestnancov MŠ

2.

Mgr. Veronika Orolinová

Predseda 2.07.15

Za pedagogických zamestnancov ZŠ

3.

Monika Pavličková

Mária Ferienčíková

Do 2.06.2016

Od 2.06.2016

Za nepedagogických zamestnancov

4.

Jozef Michlík

 

Delegovaný za zriaďovateľa

5.

Rastislav Ferienčík

 

Delegovaný za zriaďovateľa

6.

Ing. Barbara Pavličková

 

Za rodičov ZŠ

7.

Alžbeta Kušnirova

 

Za rodičov MŠ

 

Stručná informácia o činnosti Rady školy za školský rok 2015/2016

Rada školy sa stretávala v školskom roku 2015/1016 na týchto zasadnutiach:

 

 1. 08.10.2015
 2. 04.03.2016
 3. 10.03.2016
 4. 23.05:2016
 5. 02.06.2016
 6. 06.06.2016 - Výberové konanie

 

b) Údaje o činnosti metodického združenia školy:

Zloženie MZ:

Mgr. Zita Zemanová – vedúca MZ

Mgr. Veronika Šulíková – členka MZ

Mgr. Eva Bajnoková  - členka MZ

 

Z vyhodnotenia práce MZ:

Činnosť MZ v Základnej škole s materskou školou v Kravanoch vychádzala zo štátneho a školského vzdelávacieho programu a celoročného plánu školy. Tento školský rok sme sa prechádzali zmenou UO pre všetky predmety 1. ročníka. Zmeny v porovnaní s minulým školským rokom sme uskutočnili už v auguste 2015. Tie sme aplikovali do Školského vzdelávacieho programu. Vytýčené štandardy obsahové a výkonové vo výchovno-vzdelávacom procese sme splnili. Pri realizácii aktivít sme vychádzali z mesačných plánov školy, plánu exkurzií a vychádzok. Absolvovali sme aj iné akcie, ktoré vyplývali z aktuálnej ponuky.

Vo výchovnej oblasti sme uplatňovali humanistický prístup k žiakom, rešpektovali sme ich práva a zároveň vytvárali podmienky pre vzájomné porozumenie a toleranciu. Rozvíjali sme u žiakov komunikačné a personálne schopnosti, schopnosť tvorivo a kriticky riešiť problémy, pracovať s modernými informačnými technológiami a schopnosť formovať občiansku spoločnosť. Na stretnutiach MZ sme zvýšenú pozornosť venovali 9 žiakom, ktorí absolvovali pedagogicko-psychologické vyšetrenie a triedna učiteľka konzultovala výchovno-vzdelávacie postupy so psychologičkou CPPPaP a rodičmi.

V rámci skvalitňovania edukačného procesu sme aktivizovali a motivovali žiakov v čítaní, využívali sme také metódy a techniky čítania, aby sa zvyšovala čitateľská gramotnosť. Na všetkých predmetoch sme venovali zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením a aktívnemu počúvaniu. Na záver školského roka sme si požiadali ako škola o testovanie žiakov, kde nám špeciálno-pedagogická poradňa žiakov dôkladne vyšetrila.  Nemenej dôležitou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu bol rozvoj komunikačných schopností, environmentálna výchova a výchova k zdravému životnému štýlu. Vedomosti a zručnosti sme u žiakov overovali ústnymi odpoveďami, previerkami a diktátmi a po následnej analýza sme prijímali opatrenia na odstránenie nedostatkov a zlepšenie ich prospechu.  V súvislosti so zápisom žiakov do 1. ročníka sme spolupracovali so zástupkyňou pre MŠ. Uskutočnili sme otvorené hodiny pre predškolákov, stretnutie s rodičmi, čo prispieva k vzájomnému skvalitňovaniu práce s deťmi.

 

3.  Údaje o žiakoch za školský rok 2015/2016 (§2 ods. 1 písm. b)

a)Základná škola s materskou školou, Kravany 241

Ročník

Stav k 15. 09. 2015

Stav k 28.06.2016

Počet tried

Počet žiakov

Z toho začlenených

Počet odd. ŠKD

Počet žiakov v ŠKD

Počet tried

Počet žiakov

Z toho začlenených

Počet odd. v ŠKD

Počet žiakov v ŠKD

1.

1

12

3

1

 

1

12

3

1

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

1

13

6

 

 

1

13

6

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spolu

2

25

9

1

15

2

25

9

1

15

 

b)Údaje počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ

Počet žiakov

Z celkového počtu zapísaných

Počet tried

spolu

Dievčatá

Počet   /  %

Odklady

Počet  /  %

Nezaškolení v MŠ

Počet  /  %

Samostatné

9/1 KS

4/44%

0/0%

2/22%

0

 

Zápisu sa zúčastnilo 9 budúcich prvákov. 1. ročník bude navštevovať 9 žiakov

c)Údaje o prijatých žiakoch 4. ročníka na štúdium na 2. stupeň ZŠ

Počet žiakov 4. ročníka

 

Prehľad o počte žiakov 4. ročníka prijatých na 2. stupeň ZŠ

ZŠ s MŠ Spišské Bystré

Iné školy

 

Prihlásení

Úspešní

Prijatí

Prihlásení

Úspešní

Prijatí

6

6

5/1 KS

5/1 KS

0

0

0

 

Jedna žiačka bola študujúca v zahraničí plánuje komisionálne preskúšanie v mesiaci júl.

d)Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania. (§2 ods. 1 písm. e)

d.1) Hodnotenie prospechu žiakov 1.-4. ročníka

Ročník

Trieda

SJL

ANJ

MAT

PVO/PDA

VLA

Ø triedy

 

1.

1.

1,67

1,00

1,67

1,00

--

1,34

 

2.

2.

1,25

1,00

1,00

1,00

--

1,06

 

3.

3.

2,00

2,00

2,00

1,71

1,43

1,83

 

4.

4.

2,20

2,60

2,4

2,00

1,8

2,2

 

Ø jedn. predmet

 

1,78

1,65

1,77

1,53

1,62

 

 

Počet žiakov 1. ročníka

Počet žiakov, ktorí prospeli

Počet žiakov, ktorí neprospeli, neboli klasifikovaní

7

6

1 KS

                     

 

Ročník

Prospel/a s vyznamenaním

Prospel/a veľmi dobre

Prospel/a

Neklasifikovaná

2./4

4

0

0

0

3./8

5

0

2

1

4./6

2

1

2

1

Spolu   18

11/

1/

4/

2/

 

d.1.1) Celkové hodnotenie prospechu žiakov 1. – 4. ročníka

Ročník

Trieda

Počet žiakov

Počet žiakov so stupňom

- prospel / %

Počet žiakov so stupňom

- neprospel / %

1.

1.

7

7/18%

0/

2.

2.

4

4/32%

0/

3.

3.

8

827%

0

4.

4.

6

6/14%

0

 

 

25

25/91%

0/0%

 

V školskom roku 2015/2016 prospelo 25 žiakov

d.2) Správanie žiakov

Napomenutie tr. učiteľom

Pokarhanie tr. učiteľom

Pokarhanie riaditeľom školy

Stupeň 2

Stupeň 3

Stupeň 4

Pochvaly

1. stupeň

3

2

2

2

0

0

 

 

Výchovné problémy boli riešené pohovormi so žiakmi, konzultáciami s rodičmi, spoluprácou s CPPPaP Poprad. V tomto školskom roku bolo uložených niekoľko výchovných opatrení. Hlavne za neslušné správanie na vyučovaní, nerešpektovania vyučujúcich a ubližovania, hlavne neospravedlnenými hodinami.  Bolo udelené množstvo zápisov v KH. V porovnaní s minulým školským rokom značne klesol počet výchovných opatrení. V dvoch prípadoch bola znížená známka zo správania za neospravedlnenú účasť na vyučovaní žiačok zo sociálne znevýhodneného prostredia. Pochvaly boli udelené za výborný prospech a za správanie, taktiež za reprezentáciu školy.

 

d.3) Dochádzka žiakov

Ročník

Počet vymeškaných hodín

HN

Počet neospravedlnených hodín

HN

1.

636

236

12

12

2.

190

    0

  0

  0

3.

244

  27

11

11

4.

827

425

30

30

Spolu:

1897

688

53

53

V školskom roku 2015/2016 bol vysoký počet vymeškaných hodín spôsobený v prevažnej miere respiračnými ochoreniami.  

Porovnanie so školským rokom 2014/2015

 

Spolu

1695

80,75

34

1,62

 

V porovnaní s predchádzajúcim školským rokom žiaci vymeškali o 202 ospravedlnených hodín viac a celkovo vymeškali o 19 neospravedlnených hodín viac ako minulý rok. Z dôvodu neospravedlnených hodín mali dvaja žiaci zníženú známku zo správania. V jednom prípade bol podaný oznam o nedbalej školskej dochádzke na obec a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Poprade.

e)Zoznam uplatňovaných učebných plánov v šk. roku 2015/2016 (§2 ods. 1 písm. f)

 1. stupeň – ZŠ

 

Trieda

Uplatňované učebné plány

1.A

ŠVP a ŠkVP  - inovovaný/reformovaný

2.A

ŠVP a ŠkVP

3.A

ŠVP a ŠkVP

4.A

ŠVP a ŠkVP

 

ŠVP – štátny vzdelávací program

ŠkVP – Školský vzdelávací program

f)Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie (§2 ods. 1 písm. g)

Základná škola

Počet

Školský klub detí

Počet

Materská škola

Počet

Zamestnanci školy

7

Zamestnanci ŠKD

1

Zamestnanci MŠ

6

Z toho PgZ

4

1

 

Z toho PgZ

3

kvalifikovaní

4

1

 

kvalifikovaní

3

nekvalifikovaní

0

0

 

nekvalifikovaní

0

Dopĺňajú si vzdelanie

0

0

 

Dopĺňajú si vzdelanie

0

Z toho NgZ

3

 

 

Z toho NgZ

3

Z počtu NgZ

––

 

 

Z počtu NgZ

–-

Šk. psychológ

0

 

 

upratovačky

1

Špec. pedagóg

0

 

 

 

 

upratovačky

1

Šk. kuchyňa

 

 

 

ostatní

2

Spolu:

2

 

 

Spolu počet zamestnancov

ZŠ + ŠKD +MŠ

13

Z celkového počtu školy počet PgZ

13/ 6

 

g 1) Zoznam učiteľov a ich aprobácia

Meno a priezvisko

Aprobácia pedagogických zamestnancov

Mgr. Zita Zemanová

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

Mgr. Veronika Šulíková

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

Mgr. Eva Bajnoková

Učiteľstvo Biológia, Geológia

Mgr. Ján Čuchran

Učiteľ NBV

 

g)Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy (§2 ods. 1 písm. h)

Prebiehajúce vzdelávanie

 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie – Mgr. Mária Svitaňová  v júni 2016 úspešne ukončila.

 

Individuálne vzdelávanie:

 • Školský zákon č. 345/2009, zb. z
 • Zákon č. 317/ 2009 o pedagogických zamestnancoch
 • Zákon č. 568/ 2009 o celoživotnom vzdelávaní
 • Vyhláška MŠ SR č. 231/ 2009 o podrobnostiach  o organizácii školského roka na ZŠ
 • Vyhláška MŠ SR č. 306/2009 o školskom klube detí
 • Vyhláška MŠ SR č. 437/ 2009 o kvalifikačných predpokladoch a osobitných požiadavkách pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • Vyhláška MŠ SR č. 445/2009 o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
 • Učebné osnovy v 1. - 4 ročníku, tvorba tematických výchovno-vzdelávacích plánov
 • Metodický pokyn 22/2011-R z mája 2011 na hodnotenie žiakov základnej školy

 

Absolvované odborno-metodické semináre:

Pracovné stretnutia riaditeľov škôl (Školský úrad Veľký Slavkov)

Mgr. Zita Zemanová

Odborné semináre

Registratúra - Mgr. Zita Zemanová

Verejné obstarávanie – Mgr. Zita Zemanová

Interaktívna tabuľa - Mgr. Veronika Šulíková

 

f) Údaje o aktivitách a prezentácií školy na verejnosti (§2 ods. 1 písm. i

 

September 2015

Slávnostné privítanie nového školského roka

Účelové cvičenie

 

Október 2015

Úprava záhrady na zimu

Hovorme o jedle

Deň jablka

Deň mlieka

Tvorivé dielne Moja babka varí lepšie

Inštalácia ekokošov na chodbe

Deň počítačovej bezpečnosti-beseda

 

November 2015

Beseda s policajtkou Mgr. Andreou Čubanovou

Návšteva podtatranskej knižnice

Beseda s ekologičkou Martinou Procháczkovou

Vystúpenie pre MŠ Neposlušná vnučka

Zahraničná návšteva Mgr. Petr Skulbačevský 9.-13.11.2015

 

December 2015

Mikulášske posedenie s darčekmi a programom

Výtvarná súťaž Anjel Vianoc

Vianočné koledovanie

Vianočná akadémia

 

Január 2016

Fašiangy

Detský karneval

Pečenie šišiek

Nácvik na Hviezdoslavov Kubín

 

Február 2016

Návšteva obecnej knižnice

Siatie

Nácvik na MATÚŠ divadlo, spev

Testovanie Nucem

Tvorba čitateľských denníkov

 

Marec 2016

Andersenova noc

DOD pre MŠ a verejnosť

Tvorivé dielne pletenie korbáčov

Dramatizácia Ako išlo vajce na vandrovku

 

Apríl 2016

Deň vtáctva

Zápis do 1. ročníka „Včielka Maja“

Pirohiáda

Deň Zeme

Ekozáhrada - predpestovanie

 

Máj 2016

Deň matiek akadémia pre verejnosť

Prechádzka do lesa, monitorovanie fauny a flóry

Škola v prírode

Zasahovanie hasičov

Matúš

Testovanie čitateľskej gramotnosti

 

Jún 2016

Škola v prírode

Detská športová olympiáda

Deň otcov –spoločenské hry

Fotenie žiakov

 

Júl 2016

Folklórna Sobota -vystúpenie

Zalievanie záhrady - služba

 

j) Dosiahnuté výsledky v okresných súťažiach :

Názov súťaže

Umiestnenie – dosiahnuté výsledky

 

 

Okresné kolo

Krajské kolo

Celoslov. kolo

Meno žiaka

ročník

MATÚŠ 2016

3.miesto

Spev ľudovej piesne

 

 

Alexandra

Svitaňová

2.r.

Olympiáda

Hornádska dolina

3.miesto

3.miesto

3.miesto

 

 

 

Radka Zuskáčová

Sebastián Ferenc

Tamara Rusnáková

4.r.

 

1.r.

 

2.r.

 

k) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená (§2 ods. 1 písm. j)

Vzdelávacie poukazy  projekt  MŠ SR  

Kultúrne poukazy       projekt MK SR

ENV - Zelená škola     projekt podporovaný MŠ SR

Otvorená škola     školský projekt

Elektronizácia a digitalizácia regionálneho školstva

Moderné vzdelávanie –digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

 

l) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole ( §2ods.1 písm.k)

Inšpekcia tento rok nebola vykonaná.

Závery:

 

m) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy (§2 ods. 1písm. l)

Základná škola s materskou školou, Kravany 241 je neplnoorganizovaná škola a ročníkmi 1. – 4. , v ktorej v školskom roku 2015/2016 boli dve triedy. Spojené boli: 1. -4. ročník , 2.-3. ročník. Jedno oddelenie ŠKD malo 15 žiakov. Kapacita školy postačuje –disponuje  malými  priestormi. Na činnosť ŠKD využívame všetky priestory našej školy, aj priestory v starej cirkevnej škole, kde máme zabezpečené podmienky na telovýchovné aktivity. Podľa platnej legislatívy základná škola s materskou školou poskytuje primárne vzdelanie, zabezpečuje rozumovú výchovu v zmysle vedeckého poznania a v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie. Poskytuje mravnú, estetickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú a ekologickú výchovu žiakov, umožňuje aj etickú a náboženskú výchovu. Základná škola s materskou školou pripravuje žiakov na ďalšie štúdium a prax. Cieľom školy je na základe svojho poslania  a v spolupráci so zriaďovateľom , Radou školy, rodičmi a so záujmovými organizáciami poskytovať žiakom kvalitné vedomosti, zručnosti a životné spôsobilosti a pripraviť ich na druhý stupeň základnej školy. Základná škola je umiestnená v trojpodlažnej budove, kde na prízemí sa nachádza hasičská zbrojnica, na druhom poschodí sa nachádza kultúrna sála  a na treťom poschodí sa nachádza škola.

 

Základná škola využíva tieto priestory:

2 triedy

Počítačovú učebňu

Riaditeľňu

Zborovňu

WC pre chlapcov, dievčatá

Sklad školníčky na chodbe

Kabinet učebných  pomôcok TV na 2. poschodí

Školský areál disponuje betónovým viacúčelovým ihriskom.

 

n) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy: (§2 ods. 1 písm.m)

 

Správa o hospodárení za kalendárny rok 2015

Materská škola

Výdaje

55 029,44

 

 

zdroj

 

 

 

41

53 239,44

Mzdy

Odvody

Prevádzka

32 897,03

11 057,11

  9 285,30

111

  1 790,00

Mzdy

Odvody

Prevádzka

  1 246,43

     435,60

     107,97

 

Príjmy

 

55 029,44

Zdroj

 

41

53 239,44

111

  1 790,00

 

Základná škola

Výdaje

54 609,81

 

 

zdroj

 

 

 

41

     584,81

Prevádzka

     584,81

111

82 801,00

Mzdy

Odvody

Prevádzka

33 762,19

11 893,75

  7 145,06

111

Vzdelávacie poukazy

     666,00

Mzdy

Odvody

prevádzka

     480,00

     167,76

       18,24

111

Deti so SZP

     459,00

Prevádzka

     459,00

 

Príjmy

 

54 609,81

Zdroj

 

41

     584,81

111 ZŠ

52 801,00

111  VP

     666,00

111  SZP

     459,00

 

Školský klub deti

Výdaje

7 429,73

 

 

Zdroj

 

 

 

41

7 429,73

Mzdy

Odvody

Prevádzka

5 397,24

1 799,14

   233,35

 

Príjmy

7 429,73

Zdroj

 

41

7 429,73

 

Školská jedáleň

Výdaje

16 937,15

 

 

Zdroj

 

 

 

41

16 937,15

Mzdy

Odvody

Prevádzka

11 138,67

  3 757,11

  2 041,37

 

Príjmy

16 937,15

Zdroj

 

41

16 937,15

 

Centrum voľného času

Výdaje

960,26

 

 

Zdroj

 

 

 

41

960,26

Odmeny

Odvody

Prevádzka

378,16

  87,82

494,28

 

Príjmy

960,26

Zdroj

 

41

960,26

 

Komentár: --

 

o) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia ( §2 ods.1 písm. n)

 

o.1 ) Dodržiavanie učebných plánov a osnov

Pri tvorbe učebných osnov a tematických výchovno-vzdelávacích plánov vychádzame zo ŠVP a ŠkVP. Tento školský rok bol reformný 1. ročník. Zmeny v obsahových a výkonových štandardách sme zakomponovali v ŠkVP.  Kontrola vedením školy prebiehala v štvrťročnom intervale formou pedagogických pozorovaní a hospitácií. Súbežne bolo sledované zosúladenie zápisov v triednych knihách s rámcovými plánmi.

Splnené

 

o.2) Humanizácia  výchovy a vzdelávania, dodržiavania Deklarácie práv dieťaťa a Dohovoru o právach dieťaťa v podmienkach školy

 • Rozvíjať medziľudské vzťahy medzi pedagógmi, žiakmi, ich rodičmi a širokou verejnosťou v obci
 • Vytvárať v škole bezpečné a podnetné prostredie
 • Rešpektovať individuálne schopnosti žiakov

 

Akceptovali sme  základnú požiadavku – úcta k osobnosti žiaka, uznanie jeho hodnoty ako človeka, ktorý si zasluhuje pozornosť a dôstojnosť bez ohľadu na jeho momentálny stav. Žiakov sme pripravovali na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti  v duchu porozumenia znášanlivosti, rovnosti pohlavia a priateľstva medzi národmi, etnickými, národnostnými a náboženskými skupinami ako to vyplýva z Dohovoru o právach dieťaťa. Využívali sme vhodné tematické celky učebných osnov v etickej výchove a medzipredmetových vzťahov na posilnenie priateľstva, kooperácie, empatie a tolerancie.

Dlhodobý, v tomto roku splnený

 

o.3)  Projekt „Zelená škola“

            Tento rok sme sa opäť zapojili do  projektu v oblasti environmentálnej výchovy a zamerali sme sa na tému Odpad a všetky aktivity zamerali na prácu s odpadovým materiálom, upratovanie či už prírody v okolí obce Kravany, alebo v okolitej prírode. Ale aj čistenie a ochranu prírodného prostredia priamo v okolí školy.  Plníme 7 krokov a našim cieľom je obhájiť si certifikát a vlajku zelenej školy.  

 

o.4) Projekt „Otvorená škola“

         Tento školský rok sme sa zamerali na prácu s počítačom nielen  na predmete IFV, ale aj krúžok Počítačové prezentácie .

 • Pracovali v programe SKICÁR – kreslenie obrázkov podľa zadania, zamerané na rozvoj kreativity, invencie a pozornosti.
 • Zvládli prácu s internetom – vyhľadávanie stránok www. Prenášanie obrázkov a informácií, projektovanie, písanie vo Worde, prezentovanie v PowerPointe, pri hrách rozvoj strategického myslenia a pozornosti.

Splnený

 

o.5) Vyučovanie cudzích jazykov

      V priebehu školského roka sme kládli dôraz na kvalitné vyučovanie anglického jazyka v rámci posilnených hodín. Žiaci sú s jazykom oboznámení už v prvom ročníku. Hlavne prebieha hravou formou so zábavnými pracovnými zošitmi a nahrávkami piesní.

Napriek tomu, že nemá naša škola kvalifikovaného učiteľa ANJ, považujem za výučbu jazyka na našej škole za úplne postačujúcu.

Splnená čiastočne

 

o.6) Projekt  Týždeň za zdravý životný štýl

            Cieľom projektu bolo uplatňovať formou zážitkového vyučovania prvky zdravotnej výchovy, ktorá sa zaoberá kvalitou života a podporou telesného, sociálneho a duševného blaha človeka. Z tohto projektu vyplývajú aktivity realizované v priebehu celého školského roka, ktoré boli zamerané na propagáciu zdravej výživy, ochranu zdravia, prevenciu proti drogovej závislosti a na rozvoj pohybových schopnosti. Týždeň zdravej výživy „Hovorme o jedle „ sme plnili aktivity spojené so zdravou výživou. Dostali sme certifikát a úspešné plnenie úloh.

Splnený

 

p) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení (§2 ods.1 písm. o).

 

Silné stránky

 • Individuálne začlenenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • Spolupráca s CPPPaP –Poprad
 • Umelecká činnosť žiakov tanec, divadlá DFS Kraviančok
 • Poloha a prostredie školy
 • Spolupráca so zriaďovateľom a RŠ
 • Prezentácia školy na verejnosti
 • Škola rodinného typu
 • Škola vybavená digitálnou technikou
 • Škola s celkovou rekonštrukciou okien a nábytku

 

Slabé stránky

 

 • Nezáujem rodičov o vzdelanie detí
 • Spoločné využívanie energií s obcou (kultúrna sála a hasičská zbrojnica)
 • Nedisponovanie telocvičňou  nekvalita pri rozvoji atletických zručností žiakov

Príležitosti

 • Úprava multifunkčného ihriska za školou
 • Nízke počty žiakov v triedach
 • Výborné podmienky na zavádzanie IKT.
 • Možnosť bohatej záujmovej činnosti
 • Poznanie rodinného zázemia jednotlivých žiakov

Riziká

 • Nepriaznivý demografický vývoj
 • Spájanie žiakov z rôznych ročníkov
 • Odchod žiakov /prvého stupňa/do plnoorganizovaných škôl  v Spišskom Bystrom, v Poprade

 

4.

Ďalšie informácie o škole, ktoré môže správa obsahovať:

a)Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania ( §2 ods.2 písm.a)

Škola v rámci odborného poradenstva spolupracovala s Mgr. Fedorovou a promovanou psychologičkou p. Varšovou.

 

b)Voľnočasové aktivity školy( §2 ods. 2 písm. b)

Krúžková činnosť

Vedúci krúžku

Folklórny tanec

Mgr. Zita Zemanová       

Environmentálny krúžok

Mgr. Veronika Šulíková         

Environmentálny krúžok

Mgr. Eva Bajnoková

 

Vyhodnotenie krúžkovej činnosti:

            Folklórny krúžok pracoval aj naďalej, nakoľko sme zapojení každoročne do programu folklórnych dní v Kravanoch na akcii „Folklórna Sobota“. Program sme priebežne cvičili v rámci krúžku. Okrem folklóru sme tento rok sme vyšívali a intenzívne hrali na zobcových flautách. Žiaci získali elementárne vzdelanie v oblasti nôt a hry na flautu.

Žiaci sa tento školský rok prezentovali na akadémii Vianočnej, ale aj na Deň matiek. Tento rok sme pre CVČ ušili kostýmy na dramatizáciu Ako išlo vajce na vandrovku  a zakúpili spoločenské hry do ŠKD. Vystúpili sme na 12 ročníku Folklórnej Soboty 22.07.2016 /Zemanová/.

            Environmentálny krúžok fungoval do januára, nakoľko sme zapojení do národného projektu „Zelená škola“ a radi by sme získali certifikát a zástavu. Žiaci plnia aktivity podľa schváleného Akčného plánu centrom Živica. Aktivity boli zamerané na tému“ Odpad“.

            Počítačové prezentácie, záujmový útvar pracoval po celý rok, žiaci nadobudli množstvo poznatkov a zvládli kreslenie, písanie i samotnú prácu s PC.

 

c)Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom (§2 ods. 2 písm. c)

Žiaci po vyučovaní navštevovali ŠKD, stravovali sa v školskej jedálni. Venovali sme sa pestovaniu bylín a zeleniny, kde sa žiaci veľa naučili o prírode, pôde.

 

Spolupráca s rodičmi bola výborná. Tento rok sme nezaevidovali žiadne sťažnosti.

 

Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickymi osobami. Ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú.

Základná škola spolupracuje

-S materskou školou

-Obecným úradom obce Kravany

-Školským úradom Veľký Slavkov

-CPPPaP Poprad

-Spojená škola v Poprade Partizánska 2

-Základná škola s materskou školou Vikartovce

-Základná škola s materskou školou Spišské Bystré

-Radou školy pri ZŠ s MŠ Kravany

-Urbárskym spoločenstvom obce Kravany

 

d)Sponzori školy

Urbárske spoločenstvo

Milan Pavličko, Rastislav Ferienčík –ozvučovanie na akciách a príprava techniky

 

                                                                                                                 Kravany 18.07.2016

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  059 18 Kravany 241
 • +421 917 102 155
  052/7782128
  zssmskravany@gmail.com

Fotogaléria