Navigácia

Správa za šk. rok 2015/2016 MŠ

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Kravany za šk. rok 2015/2016

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej školy v Kravanoch

za školský rok 2015/2016

 

V Kravanoch, dňa 27.06.2016

Vypracovala: Štefánia Krajčová zástupkyňa pre MŠ pri ZŠ s MŠ

 

 A, základné identifikačné údaje o škole

Názov školy:                                         Základná škola s materskou školou Kravany

 

Adresa školy:                                        Kravany 241, 059 18 KRAVANY

                 

Sídlo materskej školy:                            Kravany140, 059 18 KRAVANY

 

Telefónne číslo materskej školy:               052/778 21 62

 

Elektronická adresa materskej školy:        mskravany@gmail.com

 

Zriaďovateľ školy:                                     Obec Kravany

 

Riaditeľ školy:                                            Mgr. Zita Zemanová

 

Zástupkyňa pre MŠ pri ZŠ s MŠ:                Štefánia Krajčová

 

Zástupcovia za materskú školu v rade školy pri ZŠ s MŠ:

 

Zástupca pedagogických zamestnancov -    Mgr. Slavka Špireková

 

Zástupca prevádzkových zamestnancov -    Monika Pavličková – vzdala sa členstva 02.06.2016

 

1 zástupca rodičov školy MŠ -    Alžbeta Kušnirová

 

b, údaje o počte detí

 

k 15.09.2015

 • Počet tried                                                                         2
 • Počet zapísaných detí                                                       32
 • Z toho menej ako tri roky                                                     5
 • Počet deti s odkladom povinnej školskej dochádzky              0
 • Počet detí odchádzajúcich do ZŠ                                       13

 

k 30.06.2016

 • Počet tried                                                                         2
 • Počet zapísaných detí                                                       32
 • Z toho menej ako tri roky                                                     1
 • Počet deti s odkladom povinnej školskej dochádzky              0
 • Počet detí odchádzajúcich do ZŠ                                       13

 

g, údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy
 

 • počet pedagogických zamestnancov                                                                     3
 • počet pedagogických zamestnancov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady              3
 • počet nepedagogických zamestnancov                                                                  3

 

h, údaje o ďalšom vzdelávaní

 

Zástupkyňa pre MŠ Štefánia Krajčová

 • Inovačné – Aktivizujúce metódy vo výchove – ukončené 09. 2015
 • Funkčné inovačné – inovácie v riadení školy a školského zariadenia – ukončené 02.2016
 • Pilotná fáza zavádzania inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu – 04.2016

 

Učiteľka Mgr. Slavka Špireková

 • Inovačné – Aktivizujúce metódy vo výchove – ukončené 09.2015
 • Aktualizačné – Ekologická výchova k trvalo udržateľného rozvoja pre učiteľov materských škôl
 • Pilotná fáza zavádzania inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu – 04.2016

 

i, údaje o aktivitách a prezentácií školy na verejnosti

 

Aktivity školy v rámci výchovno – vzdelávacej činnosti

 • Hokus Pokus
 • Čo sa nám urodilo
 • Odkiaľ sa berie chlebík
 • Skúmanie – jesenná príroda
 • Október mesiac strukovin
 • Šarkaniáda
 • Deň materských škôl
 • Prvá pomoc
 • Náš les
 • Pečenie medovníčkov
 • Mikulášske prekvapenie
 • Pečieme na Vianoce
 • Zdobenie stromčeka
 • Vianočná akadémia
 • Koledovanie
 • Karneval
 • Otváranie Teplákového plesu
 • Ručná výroba papiera
 • Vyrábame knihu
 • Návšteva knižnice
 • Poveľkonočná kúpačka
 • Na farme
 • Modrá planéta
 • Mali ochranári
 • Experimentujeme – pôda a rastliny
 • Deň detí Výlet do Popradu – Návšteva kina Tatran
 • Rozlúčka s predškolákmi
 • Rozlúčka so škôlkou

 

Aktivity v rámci spolupráce s rodinou

 • Zdobenie medovníčkov
 • Posedenie pri stromčeku – s kultúrnym programom
 • Deň matiek
 • Rozlúčka s predškolákmi

 

Aktivity pre verejnosť

 • Výstava medovníkov
 • Deň otvorených dverí

 

Aktivity v spolupráci so ZŠ

 

 • Návšteva ZŠ – tvorivé hry
 • Návšteva ZŠ – Deň otvorených dverí
 • Pletieme korbáče
 • Návšteva v MŠ – Dopoludnie s hasičmi
 • Návšteva v MŠ – divadelné predstavenie

j, údaje o projektoch

 • Ekostopa
 • RECYKLOHRY
 • ŠKOLSKÝ MLIEČNY PROGRAM
 • Zdravotnícko – výchovná hra EVIČKA NÁM OCHORELA
 • MEDVEDÍK NIVEA
 • DIGIŠKOLA
 • EDULAB

 

k, údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Komplexná inšpekcia vykonaná 15.11:2004

 

ŠSI hodnotí na:

veľmi dobrej úrovni

 • priestorové a psychohygienické podmienky

 

dobrej úrovní

 • efektivitu výchovno-vzdelávacích činností
 • celkový rozvoj osobnosti detí a významné aktivity školy
 • úroveň osvojenia vedomostí, zručnosí a výchovno-vzdelávacie výsledky
 • plnenie PvaV
 • orientáciu riaditeľky školy v platnej legislatíve a jej dodržiavanie v praxi

 

priemernej úrovní

 • kontrolný systém
 • strategické a operatívne plánovanie

 

málo vyhovujúcej úrovní

 • kvalifikovanosť učiteliek

 

Kľúčové pozitívne stránky školy:

 • rešpektovanie humanistických a demokratických princípov vo výchovno-vzdelávacej činnosti
 • prenikanie progresívnych trendov do výchovno-vzdelávacej činnosti
 • efektivita ďalšieho vzdelávania učiteliek

 

Pri inšpekcii boli použité tieto stupne hodnotenia a hodnotiace kritéria:

veľmi dobrý -  výrazná podpora pozitív, drobné formálne nedostatky, mimoriadna úroveň

dobrý – prevaha pozitív, formálne, menej významné nedostatk, nadpriemerná úroveň

priemerný – vyrovnanosť pozitív a negatív, priemerná úroveň

málo vyhovujúci – prevaha negatív, výrazne nedostatky, citeľné slabé miesta, podpriemerná úroveň

nevyhovujúci – výrazná prevaha negatív, zásadné nedostatky ohrozujúce priebeh výchovy a vzdelávania

 

l, údaje o priestorových a meteriálno-technických podmienkach školy

Materská škola je umiestnená v účelovej poschovej budove asi 200 m od hlavnej cesty. Má zrekonštruované priestory a dvor v roku 2011-2012

 

Suterén:

 • pivničné, skladové priestory, kotolňa

 

Prízemie:

 • trieda Kuriatok
 • umývarka a záchody
 • jedáleň
 • kuchyňa s príslušnými priestormi, šatňa, sklad, hygienické zariadenie
 • kancelária vedúcej ŠJ
 • chodba a schodištie

 

Poschodie:

 • trieda Sovičiek
 • umývarka a záchody
 • kancelária zástupkyne pre MŠ
 • pracovňa a sklad upratovačky
 • sklad učebných pomôcok
 • sklad materiálu
 • hygienické zariadenie

 

Školský dvor – priestranný:

 • stromy, kríky, políčko, preliezačky a kolotoč
 • šmýkačka s lezeckou stenou, hojdačky, pieskoviská, preliezačky a kolotoč

 

m, údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

 1. dotácie zo štátneho rozpočtu na deti eviduje ekonómka
 2. príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov /školné/ v sume 800 € odvedené na účet
 3. dobrovoľné príspevky do fondu rodičov a z akcií v sume 863,7 €

 

Spôsob ich použitia:

 

 1. Zabezpečnie akcií                                                            200,89€
 2. Hygienické potreby                                                            83,16€
 3. Výtvarný materiál, pracovné listy                                       256,53€
 4. Hračky pod stromček                                                         46,61€
 5. Učebné pomôcky, hračky                                                  285,40€
 6. Iné                                                                                    10,46€                                                           

 

n, cieľ v koncepčom zámere rozvoja školy a vyhodnotenie jeho plnenia

 

Cieľ: Utvárať a rozvíjať u dieťaťa zdravé sebavedomnie, návyky súvisiaceso zdravým životným štýlom, environmentálne cítenie, národné povedomie.

Zapojili sme sa do pilotnej fázy zavádzania inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre MŠ.

Pracovali sme podľa inovovaného Školského vzdelávacieho programu ROK V MATERSKEJ ŠKOLE so zameraním na prírodu a zdravý životný štýl a tradície.

Vyhodnotenie plnenia cieľa

Koncepčný zámer a cieľ školy bol akceptovaný, plnený a podporovaný všetkými zamestnancami školy a rodičmi. Plnil sa priebežne počas celého roku, aktivity školy boli zamerané na environmentálnu výchovu k zdravému životnému štýlu a tradície.

 

Plnenie projektov

 • Ekostopa – získanie certifikátu
 • RECYKLOHRY – zber a odovzdanie drobného elektroodpadu
 • ŠKOLSKÝ MLIEČNY PROGRAM – priebežné plnenie počas celého roka
 • Zdravotnícko – výchovná hra EVIČKA NÁM OCHORELA – preukázané vedomosti, v spolupráci so Strednou zdravotníckou školou v Poprade
 • MEDVEDÍK NIVEA - získanie pracovných zošitov a vzdelávacieho materiálu, práca s nimi, vyhodnotenie projektu
 • DIGIŠKOLA – práca s IT
 • EDULAB – získanie štyroch metodík na prácu s IT

 

Rezervy pri plnení cieľa

V budúcnosti považujeme za potrebné sa viac zamerať na zdravý životný štýl – stravovanie a pohyb detí v rodine.

Opatrenia vyplývajúce z nedostatkov pri plnení cieľa

Zvýšiť osvetu pre rodičov v oblasti zdravého životného štýlu detí s dôrazom na pohyb a stravovacie návyky detí.

O, oblasti – dobré výsledky, nedostatky, návrhy opatrení

Dobré výsledky – klady

 • uplatňvanie práv dieťaťa v dokumentoch a činnosti materskej školy
 • uspokojivé vybavenie pomôckami a hračkam
 • vybavenie interéru a exteriéru materskej školy
 • vysoká úroveň pracovnej morálky
 • dobré pracovné prostredie
 • hospodárne využívanie zdrojov
 • podpora rodičov, zriaďovateľa materskej školy, podnikateľov

 

Nedostatky – slabé stránky

 • obmedzné finančné zdroje

 

Hrozby, riziká

 • zhoršenie sociálneho zázemia rodín

 

Návrhy opatrení

 1. Dôsledne analyzovať všetky oblasti pôsobeniamaterskej školy a vyvodzovať postupy
 2. Skvalitniť edukačný proces ďalším vzdelávaním zamestnancov materskej školy
 3. Prezentovať činnosť materskej školy a dosiahnuté výsledky rodičom a širokej verejnosti a tým získavať ich podporu i finančnú

 

 

EP . Materská škola Kravany, 140, pri ZŠ s MŠ Kravany, 241, Kravany

            Na pedagogickej rade MŠ pri ZŠ s MŠ Kravany bola dňa 27.06.2015 prerokovaná Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej školy v Kravanoch za školský rok 2015/2016.

       

V Kravanoch, dňa 27.06.2016            

 

                                                                                                     Štefánia Krajčová

                                                                                                    zástupkyňa pre MŠ

                      

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  059 18 Kravany 241
 • +421 917 102 155
  052/7782128
  zssmskravany@gmail.com

Fotogaléria