Navigácia

Správa

o výsledkoch a podmienkach výchovno–vzdelávacej činnosti Základnej školy s materskou školou, Kravany č. 241 za školský rok 2017/2018

 

 

 

 

 

Predkladá:

 

...................................

Mgr. Zita Zemanová

Riaditeľka školy

 

 

Prerokované v pedagogickej rade školy dňa      31.08.2018

 

Vyjadrenie rady školy:

Rada školy odporúča zriaďovateľovi obce Kravany

schváliť

Správu o výsledkoch a podmienkach

výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy s materskou školou

Kravany 241

za školský rok 2017/2018

 

........................................

Mgr. Veronika Šulíková

Predseda Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Kravany č. 241

 

 

Stanovisko zriaďovateľa:

Obec Kravany

Schvaľuje

Správu o výsledkoch a podmienkach

výchovno-vzdelávacej činnosti

Základnej školy s materskou školou,

Kravany 241

Za školský rok 2017/2018

 

..........................................

Igor Gavalier

Za zriaďovateľa starosta obce Kravany

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovali:

 

Mgr. Zita Zemanová – riaditeľka školy, vedúca metodických orgánov, koordinátorka ENV

Ing. Mária Ovšonková – účtovníčka školy

 

Východiská a podklady:

 

 

Správa je vypracovaná v zmysle:

 1. Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. zo 16.12. 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.
 2. Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006- R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.
 3. Koncepcie školy
 4. Vyhodnotenia plnenia plánov práce metodického združenia na škole.
 5. Informácie o činnosti Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Kravany č. 241
 6. Zápisnice z pracovných porád
 7. Rozboru hospodárenia školy za rok 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa

o výsledkoch a podmienkach výchovno–vzdelávacej činnosti Základnej školy s materskou školou, Kravany 241 za školský rok 2017/2018

 

 

1.

a) Základné identifikačné údaje o škole (§ 2 ods. 1 písm. a)

 

 

1. Názov školy: Základná škola s materskou školou

2. Adresa školy: 059 18 Kravany 241

3. Telefónne číslo školy: 0917 102 155

4. Internetová adresa: zssmskravany.edupage.org                       

e-mailová adresa: zssmskravany@gmail.com

5. Zriaďovateľ: Obec Kravany 111, 05918             v zastúpení starosta Igor Gavalier

 

 

b) Zamestnanci školy:

b.1 Vedúci zamestnanci školy:

 

Meno a priezvisko

Funkcia

Mgr. Zita Zemanová

Riaditeľka školy

Mgr. Mária Svitaňová

Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ/od 1.09

 

Mgr. Eva Bajnoková

Vedúca koordinátorka voľného času  /ŠKD/

Jana Gašparová

Vedúca školskej jedálne

 

b.2)  Pedagogickí zamestnanci:

Meno a priezvisko

Funkcie

Zita Zemanová, Mgr.

Učiteľka, riaditeľka

Veronika Šulíková, Mgr.

Učiteľka

Eva Bajnoková, Mgr.

Vychovávateľka ŠKD

Čuchran Ján, Mgr.

Učiteľ NBV

 

b.3) Nepedagogickí zamestnanci

 

Meno a priezvisko

Funkcie

Vencelová Petra,

Ovšonková Mária, Ing.

Účtovníčka do 16.10.2017

Účtovníčka od 16.10.2017

Fišerová Mária

Upratovačka  6.10.2017

Frisík Michal

Školník, údržbár

 

2.

Údaje o rade  školy a iných poradných orgánoch školy:

 

a) Údaje o rade školy:

 

Rada školy pri Základnej škole s materskou školou v Kravanoch bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po výberovom konaní dňa 6. 06. 2016. Funkčné obdobie začalo 1.07.2016 na obdobie 5 rokov.

 

Členovia Rady školy:

 

P.č.

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený/ delegovaný/ za

1.

Mgr. Slávka Špireková

 

Za pedagogických zamestnancov MŠ

2.

Mgr. Veronika Šulíková

Predseda

Za pedagogických zamestnancov ZŠ

3.

Jana Gašparová

 

Za nepedagogických zamestnancov

4.

Jozef Michlík

 

Delegovaný za zriaďovateľa

5.

Rastislav Ferienčík

 

Delegovaný za zriaďovateľa

6.

Mgr. Veronika Muchová

 

Za rodičov ZŠ

7.

Marianna Kováčová

 

Za rodičov MŠ

 

Stručná informácia o činnosti Rady školy za školský rok 2017/2018

Rada školy sa stretávala v školskom roku 2017/2018 na týchto zasadnutiach:

 

1. 12.10.2017

2. 17.10.2017

3. 09.11.2017

4. 07.03.2018

 

 

b) Údaje o činnosti metodického združenia školy:

Zloženie MZ:

Mgr. Zita Zemanová – vedúca MZ

Mgr. Veronika Šulíková – členka MZ

Mgr. Eva Bajnoková  - členka MZ

 

Z vyhodnotenia práce MZ:

Činnosť MZ v Základnej škole s materskou školou v Kravanoch vychádzala zo štátneho a školského vzdelávacieho programu a celoročného plánu školy. Tento školský rok sme prechádzali zmenou UO pre všetky predmety 1. 2. a 3.  ročníka. Zmeny v porovnaní s minulým školským rokom sme uskutočnili už v auguste 2017. Tie sme aplikovali do Školského vzdelávacieho programu. Vytýčené štandardy obsahové a výkonové vo výchovno-vzdelávacom procese sme splnili. Pri realizácii aktivít sme vychádzali z mesačných plánov školy, napriek tomu, že to nie je povinný dokument, plánu exkurzií a vychádzok. Absolvovali sme aj iné akcie, ktoré vyplývali z aktuálnej ponuky.

Vo výchovnej oblasti sme uplatňovali humanistický prístup k žiakom, rešpektovali sme ich práva a zároveň vytvárali podmienky pre vzájomné porozumenie a toleranciu. Rozvíjali sme u žiakov komunikačné a personálne schopnosti, schopnosť tvorivo a kriticky riešiť problémy, pracovať s modernými informačnými technológiami a schopnosť formovať občiansku spoločnosť. Na stretnutiach MZ sme zvýšenú pozornosť venovali žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakom, ktorí absolvovali pedagogicko-psychologické vyšetrenie a triedna učiteľka konzultovala výchovno-vzdelávacie postupy so psychologičkou CPPPaP a rodičmi.

V rámci skvalitňovania edukačného procesu sme aktivizovali a motivovali žiakov v čítaní, využívali sme také metódy a techniky čítania, aby sa zvyšovala čitateľská gramotnosť. Na všetkých predmetoch sme venovali zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením a aktívnemu počúvaniu. Nemenej dôležitou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu bol rozvoj komunikačných schopností, environmentálna výchova a výchova k zdravému životnému štýlu. Vedomosti a zručnosti sme u žiakov overovali ústnymi odpoveďami, previerkami a diktátmi a po následnej analýza sme prijímali opatrenia na odstránenie nedostatkov a zlepšenie ich prospechu.  V súvislosti so zápisom žiakov do 1. ročníka sme spolupracovali so zástupkyňou pre MŠ. Zápis sa tento školský rok uskutočnil v mesiaci apríl. Uskutočnili sme otvorené hodiny pre predškolákov, stretnutie s rodičmi, čo prispieva k vzájomnému skvalitňovaniu práce s deťmi. Zasadnutia MZ sa konali: 31.08.2017, 25.10.2017, 30.01.2018, 6.03.2018, 21.05.2018.

 

3.  Údaje o žiakoch za školský rok 2017/2018 (§2 ods. 1 písm. b)

 

Údaje o deťoch v MŠ za šk. rok 2017/2018

 

Stav k 15.09.2017

Stav k 29.06.2018

Počet  tried

Počet zapísaných detí

Z toho menej ako  3 roky

Počet detí s odkladom

Počet detí odachádzajúcich do ZŠ

Počet tried

Počet zapísaných detí

Z toho menej ako 3 roky

Počet detí  s odkladom

Počet detí odachádzajúcich do ZŠ

2

27

3

1

6

2

30

1

0

7

 

 

 

 

 

 1. Základná škola s materskou školou, Kravany 241

Ročník

Stav k 15. 09. 2016

Stav k 28.06.2017

Počet tried

Počet žiakov

Z toho začlenených

Počet odd. ŠKD

Počet žiakov v ŠKD

Počet tried

Počet žiakov

Z toho začlenených

Počet odd. v ŠKD

Počet žiakov v ŠKD

1.

 

2

 

1

2

 

2

 

1

2

2.

1

8

2

 

5

1

8

2

 

5

3.

1

7

3

 

4

1

7

3

 

4

4.

 

5

2

 

2

 

5

3

 

2

spolu

 

22

7

 

14

 

22

7

 

14

 

 

 1. Údaje počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ

 

 

Počet žiakov

Z celkového počtu zapísaných

Počet tried

spolu

Dievčatá

Počet   /  %

Odklady

Počet  /  %

Nezaškolení v MŠ

Počet  /  %

Samostatné

2

1

0

0

0

 

Zápisu sa zúčastnili 7 budúci prváci. 1. ročník budú navštevovať 6 žiaci.1 žiak bude súbežne plniť školskú dochádzku v zahraničí.

 

 1. Údaje o prijatých žiakoch 4. ročníka na štúdium na 2. stupeň ZŠ

 

Počet žiakov 4. ročníka

 

Prehľad o počte žiakov 4. ročníka prijatých na 2. stupeň ZŠ

ZŠ s MŠ Spišské Bystré

Iné školy

 

Prihlásení

Úspešní

Prijatí

Prihlásení

Úspešní

Prijatí

4

3

3

3

1

1

1

 

 1. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania. (§2 ods. 1 písm. e)

d.1) Hodnotenie prospechu žiakov 1.-4. ročníka

 

Ročník

Trieda

SJL

ANJ

MAT

PVO/PDA

VLA

Ø triedy

 

1.

1.

2,25

1.50

2,00

2,00

0

1,94

 

2.

2.

2,07

1,26

1,82

1,69

0

1,71

 

3.

3.

2,42

1,92

2,17

1,75

2,09

2,07

 

4.

4.

1,38

1,25

1,63

1,00

1,25

1,30

 

Ø jedn. predmet

 

2,03

1,48

1,91

1,61

1,67

1,76

 

Počet žiakov 1. ročníka

Počet žiakov, ktorí prospeli

Počet žiakov, ktorí neprospeli, neboli klasifikovaní

2

1

1

                     

 

Ročník

Prospel/a s vyznamenaním

Prospel/a veľmi dobre

Prospel/a

Neprospel/a

Neklasifikovaná

1.

0

0

1

1

0

2.

6

1

0

1

0

3.

4

1

2

0

0

4.

3

1

0

0

1

 

13

3

3

2

1

 

 

d.1.1) Celkové hodnotenie prospechu žiakov 1. – 4. ročníka

 

Ročník

Trieda

Počet žiakov

Počet žiakov so stupňom

- prospel / %

Počet žiakov so stupňom

- neprospel / %

neklasifikovaní

1.

1.

2

1

1

0

2.

1.

9

8

1

0

3.

2.

6

7

0

0

4.

2.

5

4

0

1

 

 

22

19

2

1

 

V školskom roku 2017/2018 prospelo 21 žiakov,1 zahraničná žiačka nebola klasifikovaná

 

d.2) Správanie žiakov

 

Napomenutie tr. učiteľom

Pokarhanie tr. učiteľom

Pokarhanie riaditeľom školy

Stupeň 2

Stupeň 3

Stupeň 4

Pochvaly

1. polrok

0

1

2

0

2

0

13

2. polrok

0

1

0

2

1

0

11

 

Výchovné problémy boli riešené pohovormi so žiakmi, konzultáciami s rodičmi, spoluprácou s CPPPaP Poprad. V tomto školskom roku bolo uložených niekoľko výchovných opatrení. Hlavne za neslušné správanie na vyučovaní, nerešpektovania vyučujúcich a ubližovania, hlavne neospravedlnenými hodinami.  Bolo udelené množstvo zápisov v KH. V porovnaní s minulým školským rokom značne klesol počet výchovných opatrení. Bola vo dvoch prípadoch znížená známka zo správania za neospravedlnenú účasť na vyučovaní. Žiačky zo sociálne znevýhodneného prostredia. Pochvaly boli udelené za výborný prospech,  za správanie, taktiež za reprezentáciu školy.

 

 

 

d.3) Dochádzka žiakov

 

Ročník

Počet vymeškaných hodín

HN

Počet neospravedlnených hodín

HN

1.

308

0

22

0

2.

653

370

31

31

3.

401

75

49

5

4.

221

0

0

0

Spolu:

1583

445

102

36

 

V školskom roku 2017/2018 bol vysoký počet vymeškaných hodín spôsobený v prevažnej miere respiračnými ochoreniami.  

 

Porovnanie so školským rokom 2016/2017

 

Spolu

1717

264

49

49

 

V porovnaní s predchádzajúcim školským rokom žiaci vymeškali o 134 ospravedlnených hodín menej no viac hodín vymeškali žiaci z rodín HN a to o 181 hodín. Celkovo vymeškali o 53 neospravedlnených hodín viac ako minulý rok. Z dôvodu neospravedlnených hodín mali 3 žiaci zníženú známku zo správania(2, 3). V jednom prípade bol podaný oznam o nedbalej školskej dochádzke na obec a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Poprade.

 

 1. Zoznam uplatňovaných učebných plánov v šk. roku 2017/ 2018 (§2 ods. 1 písm. f)

 

 1. stupeň – ZŠ

 

Trieda

Uplatňované učebné plány

1.A

ŠVP a ŠkVP  - inovovaný/reformovaný

2.A

ŠVP a ŠkVP – inovovaný /reformovaný

3.A

ŠVP a ŠkVP-  inovovaný/ reformovaný

4.A

ŠVP a ŠkVP

 

ŠVP – štátny vzdelávací program

ŠkVP – Školský vzdelávací program

 

 1. Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie (§2 ods. 1 písm. g)

 

Základná škola

Počet

Školský klub detí

Počet

Materská škola

Počet

Zamestnanci školy

7

Zamestnanci ŠKD

1

Zamestnanci MŠ

6

Z toho PgZ

4

1

 

Z toho PgZ

3

kvalifikovaní

4

1

 

kvalifikovaní

2

nekvalifikovaní

0

0

 

nekvalifikovaní

1

Dopĺňajú si vzdelanie

0

0

 

Dopĺňajú si vzdelanie

1

Z toho NgZ

3

 

 

Z toho NgZ

3

Z počtu NgZ

––

 

 

Z počtu NgZ

–-

Šk. psychológ

0

 

 

upratovačky

1

Špec. pedagóg

0

 

 

 

 

upratovačky

1

Šk. kuchyňa

 

 

 

ostatní

2

Spolu:

2

 

 

Spolu počet zamestnancov

ZŠ + ŠKD +MŠ

13

Z celkového počtu školy počet PgZ

13/ 6

 

g 1) Zoznam učiteľov a ich aprobácia

Meno a priezvisko

Aprobácia pedagogických zamestnancov

Mgr. Mária Svitaňová

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

Mgr. Slávka Špireková

Mgr. Mária Štrbková

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie do 8.02.

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie od 8.02

Anna Vaksmundská

Učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanie

 

Meno a priezvisko

Aprobácia pedagogických zamestnancov

Mgr. Zita Zemanová

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

Mgr. Veronika Šulíková

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

Mgr. Eva Bajnoková

Učiteľstvo Biológia, Geológia

Mgr. Ján Čuchran

Učiteľ NBV

 

 1. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy (§2 ods. 1 písm. h)

Prebiehajúce vzdelávanie

 • 1. atestácia p. Mgr. Mária Svitaňová
 • 1. atestácia p. Mgr. Veronika Šulíková
 • Funkčné vzdelávanie Mgr. Zita Zemanová

 

Individuálne vzdelávanie:

 

 • Školský zákon č. 245/2009, zb. z
 • Zákon č. 317/ 2009 o pedagogických zamestnancoch
 • Zákon č. 568/ 2009 o celoživotnom vzdelávaní
 • Vyhláška MŠ SR č. 231/ 2009 o podrobnostiach  o organizácii školského roka na ZŠ
 • Vyhláška MŠ SR č. 306/2009 o školskom klube detí
 • Vyhláška MŠ SR č. 437/ 2009 o kvalifikačných predpokladoch a osobitných požiadavkách pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • Vyhláška MŠ SR č. 445/2009 o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
 • Učebné osnovy v 1. - 4 ročníku, tvorba tematických výchovno-vzdelávacích plánov
 • Metodický pokyn 22/2011-R z mája 2011 na hodnotenie žiakov základnej školy

 

Absolvované odborno-metodické semináre:

Pracovné stretnutia riaditeľov škôl (Školský úrad Veľký Slavkov)

Mgr. Zita Zemanová

Odborné semináre  -

Gašparová,

Kvalita potravín v školskom stravovaní a reformulácia potravín

Odborný seminár zamestnancov školských stravovacích zariadení

 

Pavličková, Jakubčáková: Kvalita potravín v školskom stravovaní a reformulácia potravín

Svitaňová :

Pred atestačné vzdelávanie na vykonanie 1. atestácie

Inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania

Nájdi svoj rytmus a tancuj –jar

 

Ovšonková:

 

Kontinuálne vzdelávanie:

 

Zemanová:

 • Finančná gramotnosť-ukončené
 • Funkčné inovačné vzdelávanie – ešte plynúce
 • Do tanca i do skoku – workshop (vlastné vzdelávanie/samovzdelávanie)

 

Bajnoková:

 • Anglický jazyk a literatúra –rozširujúce vzdelávanie
 • Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh
 • Nové trendy výchovy a vzdelávania v oblasti ľudských práv
 • Aktivizujúce a hrové metódy vo výučbe ANJ u žiakov mladšieho školského veku

Šulíková:

 • Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností
 • Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole
 • Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh
 • Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách
 • Implementácia kooperatívneho vyučovania v primárnom  vzdelávaní
 • Prezentačné a komunikačné zručnosti pedagogického zamestnanca

 

Prebiehajúce vzdelávanie MŠ

 • Mgr. Mária Svitaňová

Edukačná príprava na vykonanie prvej atestačnej skúšky – absolvované v januári 2018

Atestácia – nesplnené

Nájdi svoj rytmus a tancuj – workshop

Do tanca i do skoku – workshop

       (Pozn. vlastné vzdelávanie/samovzdelávanie)

 

 • Mgr. Slavka Špireková

žiadne vzdelávanie/samovzdelávanie

 

 • Anna Vaksmundská

Učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanie SPgš – ukončené v máji 2018

Do tanca i do skoku – workshop (vlastné vzdelávanie/samovzdelávanie)

 

 • Mgr. Mária Štrbková

       Anglický jazyk – jazyková škola Poprad (vlastné vzdelávanie/samovzdelávanie)

       Do tanca i do skoku – workshop (vlastné vzdelávanie/samovzdelávanie)

 

Absolvované odborno – metodické semináre:

 • Mgr. Mária Svitaňová

Pracovné stretnutia riaditeľov a zástupcov MŠ (Školský úrad Veľký Slavkov)

 

Absolvované odborno – konzultačné semináre:

 • Mgr. Mária Svitaňová

 „Moderný správca registratúrneho strediska na škole“

        Inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania

      „Aktuálne témy v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole“

 

 • Anna Vaksmundská

workshop učiteľov - zdravotníkov materských škôl z okresu Poprad (organizátor Červený kríž)

 

 

f) Údaje o aktivitách a prezentácií školy na verejnosti (§2 ods. 1 písm. i

 

Údaje o aktivitách a prezentácií materskej školy na verejnosti

 

September 2017

 • Exkurzia na OcÚ Kravany (oboznámenie s prostredím, zamestnancami OcÚ a ich pracovnou náplňou)

 

Október 2017

 • Zber a spracovanie úrody v záhradke MŠ
 • Vitamínkové hody ( zdravé nátierky, ovocné a zeleninové šaláty)
 • Malý konštruktér – práca so stavebnicou LEGO (ukážková hodina pod vedením lektorov z kreatívneho centra „Brick by Brick“
 • Exkurzia  na Urbárske pozemkové spoločenstvo Kravany (návšteva lesnej škôlky, význam, zamestnanci a ich pracovná náplň)
 • Svetový deň stromov – sadenie jedličiek do kvetináčov, poučenie o starostlivosti

 

November 2017

 • Jesenné tvorivé dielne so starými rodičmi
 • Čáry – máry s farbami
 • Kŕmenie lesných zvierat – vychádzka ku kŕmelcom
 • Zber a vývoz drobného elektroodpadu
 • Výtvarná súťaž „Anjel Vianoc“

 

 

December 2017

 • Pečenie medovníkov
 • Mikuláš v MŠ
 • Zdobenie medovníkov
 • Vianočná akadémia
 • Vianočné koledovanie
 • Štedrý deň v škôlke

 

Január 2018

 • Divadelné predstavenie „ Smeti patria do koša“
 • Sánkovačka
 • „Ako zimujú“ – beseda s lesníkom (starostlivosť o lesné zvieratá a vtáky v zime)
 • Príprava pokrmov pre vtáčiky

 

Február 2018

 • Karneval
 • Hry a experimentovanie so snehom
 • Starostlivosť o zúbky

 

Marec 2018

 • Návšteva obecnej knižnice
 • Pečenie veľkonočnej paschy
 • Návšteva ZŠ v Kravanoch – otvorená hodina

 

Apríl 2018

 • Veľká noc v MŠ
 • Deň Zeme – ekohry, zber odpadkov v dedine
 • Sadenie v záhradke

 

Máj 2018

 • Deň matiek – kultúrny program
 • Návšteva hospodárskeho dvora
 • Návšteva včelára

 

Jún 2018

 • MDD - škôlkarská olympiáda
 • Školský výlet – ZOO Spišská Nová Ves
 • Rozlúčka s predškolákmi

Júl 2018

 • Folklórna Sobota – vystúpenie detí

 

Údaje o aktivitách a prezentácií základnej školy na verejnosti

 

September 2017

Slávnostné privítanie nového školského roka

Účelové cvičenie Ochrana života a zdravia

Turistika Vodopád Skok

Folklórne vystúpenie - Batizovce

 

Október 2017

Tvorivé dielne z odpadu

Tvorivé dielne z odpadového materiálu

Vychádzka do lesa

 

 

November 2018

Práca na pozemku

Nácvik programu na Vianočnú akadémiu Od Ondreja do Vianoc

Výchovný koncert vo Vikartovciach

Upratovanie okolia

 

 

 

December 2018

Mikulášske prekvapenie ZŠ s MŠ

Pečenie medovníkov

Vianočná výzdoba

Vianočná akadémia

Vinšovanie v obci

Vystúpenie v Seniorparku Spišské Bystré

 

 

Január 2018

Tvorivé dielne z odpadu

Výchovný koncert na tému ODPAD

 

Február 2018

Výzdoba školy  Fašiangy

Detský karneval

Hviezdoslavov Kubín

Šaliansky Maťko...školské kolo

 

 

Marec 2018

Andersenova noc

Prečítanie knihy Osmijanko

 

Apríl 2018

Deň otvorených dverí MŠ

Bábkové divadlo Hoki-Poki

Deň úsmevu

Zápis do 1. ročníka téma: ZOOTOPIA

 

Máj 2018

Nácvik programu ku dnu matiek Detská svadba

Vystúpenie pre dôchodcov

Akadémia Deň matiek

Vychádzka v prírode

 

Jún 2018

Opekačka Deň detí

Školský výlet Košice

Detská športová olympiáda

Účelové cvičenie

Vystúpenie pre starostov obcí, p. farárov

Rozlúčka so štvrtákmi

 

Júl 2018

Folklórna Sobota

 

 

 

 

 

 

j) Dosiahnuté výsledky v okresných súťažiach :

 

Názov súťaže

Umiestnenie – dosiahnuté výsledky

 

 

Okresné kolo

Krajské kolo

Celoslov. kolo

Meno žiaka

ročník

 

 

 

 

 

 

Detská športová olympiáda

 

3.miesto

3.miesto

 

 

 

 

Patrik Pavličko

Ema Pavličková

Tamara Rusnáková

3.ročník

4.ročník

4. ročník

Hviezdoslavov Kubín 2017

Školské kolo

uskutočnené

 

 

 

 

 

k) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená (§2 ods. 1 písm. j)

 

Vzdelávacie poukazy  projekt  MŠ SR  

Kultúrne poukazy       projekt MK SR

ENV - Zelená škola     projekt MŠ SR

Otvorená škola     školský projekt

Elektronizácia a digitalizácia regionálneho školstva

Moderné vzdelávanie –digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

 

l) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole ( §2ods.1 písm.k)

 

Inšpekcia tento rok nebola vykonaná.

Závery:

 

m) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy (§2 ods. 1písm. l)

 

Základná škola s materskou školou, Kravany 241 je neplnoorganizovaná škola a ročníkmi 1. – 4. , v ktorej v školskom roku 2015/2016 boli dve triedy. Spojené boli: 1. -3. ročník , 2.-4. ročník. Jedno oddelenie ŠKD malo 14 žiakov. Kapacita školy postačuje –disponuje  malými  priestormi. Na činnosť ŠKD využívame všetky priestory našej školy, aj priestory v starej cirkevnej škole, kde máme zabezpečené podmienky na telovýchovné aktivity. Podľa platnej legislatívy základná škola s materskou školou poskytuje primárne vzdelanie, zabezpečuje rozumovú výchovu v zmysle vedeckého poznania a v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie. Poskytuje mravnú, estetickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú a ekologickú výchovu žiakov, umožňuje aj etickú a náboženskú výchovu. Základná škola s materskou školou pripravuje žiakov na ďalšie štúdium a prax. Cieľom školy je na základe svojho poslania  a v spolupráci so zriaďovateľom , Radou školy, rodičmi a so záujmovými organizáciami poskytovať žiakom kvalitné vedomosti, zručnosti a životné spôsobilosti a pripraviť ich na druhý stupeň základnej školy. Základná škola je umiestnená v trojpodlažnej budove, kde na prízemí sa nachádza hasičská zbrojnica, na druhom poschodí sa nachádza kultúrna sála  a na treťom poschodí sa nachádza škola.

 

Základná škola využíva tieto priestory:

2 triedy

Počítačovú učebňu

Riaditeľňu

Zborovňu

WC pre chlapcov, dievčatá

Sklad školníčky na chodbe

Kabinet učebných  pomôcok TV na 2. poschodí

Školský areál disponuje betónovým viacúčelovým ihriskom.

 

n) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy: (§2 ods. 1 písm.m)

 

Správa o hospodárení za kalendárny rok 2017

 

Materská škola

 

 

 

Výdaje

60 885,85

 

 

41

59 798,85

Mzdy

34 299,77

 

 

Odvody

12 021,07

 

 

Prevádzka

13 478,01

111

1 087,00

Mzdy

780

5-Roč. deti

 

Odvody

273

 

 

Prevádzka

34

Príjmy

60 885,85

 

 

41

59 798,85

 

 

111

1 087,00

 

 

 

 

 

 

Základná škola

 

 

 

Výdaje

67 538,79

 

 

111

66 406,79

Mzdy

42 360,03

 

 

Odvody

14 695,65

 

 

Prevádzka

9 351,13

111

755

Mzdy

470

Vzd. Poukazy

 

Odvody

164

 

 

Prevádzka

121

111

347

Prevádzka

347

Deti so SZP

 

 

 

Príjmy

67 538,79

 

 

41

1 343,79

 

 

111 ZŠ

65 063,00

 

 

111 VP

755

 

 

111 SZP

347

 

 

111 učebnice

30

 

 

 

 

 

 

Školský klub detí

 

 

 

Výdaje

9 256,92

 

 

41

 

Mzdy

6 775,79

 

 

Odvody

2 289,31

 

 

Prevádzka

191,82

Príjmy

9 256,92

 

 

41

9 256,92

 

 

 

 

 

 

Školská jedáleň

 

 

 

Výdaje

19 717,09

 

 

41

 

Mzdy

13 634,96

 

 

Odvody

4 252,84

 

 

Prevádzka

1 829,29

Príjmy

19 717,09

 

 

41

19 717,09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum voľného času

 

 

 

Výdaje

770,82

 

 

41

770,82

Odmeny

240

 

 

Odvody

50,88

 

 

Prevádzka

470,72

Príjmy

770,82

 

 

41

770,82

 

 

 

 

 

Komentár:

Finančné prostriedky poskytnuté na vzdelávacie poukazy boli použité na úhradu miezd na krúžkovú činnosť.

Financie ŠJ-  nakumulované finančné prostriedky z réžie boli použité na rozsiahlu rekonštrukciu školskej jedálne, podlahy, stropy, steny a zariadenia viď. FA 20180503 z 27.08.2018

 

o) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia ( §2 ods.1 písm. n)

 

o.1 ) Dodržiavanie učebných plánov a osnov

 

Pri tvorbe učebných osnov a tematických výchovno-vzdelávacích plánov vychádzame zo ŠVP a ŠkVP. Tento školský rok bol reformný 3. ročník. Zmeny v obsahových a výkonových štandardách sme zakomponovali v ŠkVP.  Kontrola vedením školy prebiehala v štvrťročnom intervale formou pedagogických pozorovaní a hospitácií. Súbežne bolo sledované zosúladenie zápisov v triednych knihách s rámcovými plánmi.

Splnené

 

o.2) Humanizácia  výchovy a vzdelávania, dodržiavania Deklarácie práv dieťaťa a Dohovoru o právach dieťaťa v podmienkach školy

 

 • Rozvíjať medziľudské vzťahy medzi pedagógmi, žiakmi, ich rodičmi a širokou verejnosťou v obci
 • Vytvárať v škole bezpečné a podnetné prostredie
 • Rešpektovať individuálne schopnosti žiakov

 

Akceptovali sme  základnú požiadavku – úcta k osobnosti žiaka, uznanie jeho hodnoty ako človeka, ktorý si zasluhuje pozornosť a dôstojnosť bez ohľadu na jeho momentálny stav. Žiakov sme pripravovali na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti  v duchu porozumenia znášanlivosti, rovnosti pohlavia a priateľstva medzi národmi, etnickými, národnostnými a náboženskými skupinami ako to vyplýva z Dohovoru o právach dieťaťa. Využívali sme vhodné tematické celky učebných osnov v etickej výchove a medzipredmetových vzťahov na posilnenie priateľstva, kooperácie, empatie a tolerancie.

Dlhodobý, v tomto roku splnený

 

o.3)  Projekt „Zelená škola“

 

            Tento rok sme sa opäť zapojili do  projektu v oblasti environmentálnej výchovy a zamerali sme sa na tému Odpad a všetky aktivity zamerali na prácu s odpadovým materiálom, upratovanie či už prírody v okolí obce Kravany, alebo v okolitej prírode. Ale aj čistenie a ochranu prírodného prostredia priamo v okolí školy.  Plníme 7 krokov a našim cieľom je obhájiť si certifikát a vlajku zelenej školy. V marci sme svoj EAP  dali schváliť pani Udvariovou, ktorá nám poskytuje odborné konzultácie. Tento školský rok sa učitelia zapojili do rôznych vzdelávaní, potrebných pre modernú a zaujímavú výučbu, preto sme hodnotiacu komisiu nepozvali. Množstvo úloh bolo plnených, no nebolo to dostatočné pre certifikáciu školy.

Čiastočne splnený

 

o.3) Projekt „Otvorená škola“

 

            Tento školský rok sme sa zamerali na prácu s počítačom nielen  na predmete INF. Pracovali v programe SKICÁR – kreslenie obrázkov podľa zadania, zamerané na rozvoj kreativity, invencie a pozornosti.

 • Zvládli prácu s internetom – vyhľadávanie stránok www. Prenášanie obrázkov a informácií, projektovanie, písanie vo Worde, prezentovanie v PowerPointe, pri hrách rozvoj strategického myslenia a pozornosti.

Splnený

 

o.4) Vyučovanie cudzích jazykov

           

            V priebehu školského roka sme kládli dôraz na kvalitné vyučovanie anglického jazyka v rámci posilnených hodín. Žiaci sú s jazykom oboznámení už v prvom ročníku. Hlavne prebieha hravou formou so zábavnými pracovnými zošitmi a nahrávkami piesní.

Napriek tomu, že nemá naša škola kvalifikovaného učiteľa ANJ, považujem za výučbu jazyka na našej škole za úplne profesionálnu. Vyučovala pani učiteľka Bajnoková, ktorá úspešne absolvovala 1. ročník rozširujúceho vzdelávania ANJ v Nitre.

Splnená čiastočne

 

o.5) Projekt  Týždeň za zdravý životný štýl

 

            Cieľom projektu bolo uplatňovať formou zážitkového vyučovania prvky zdravotnej výchovy, ktorá sa zaoberá kvalitou života a podporou telesného, sociálneho a duševného blaha človeka. Z tohto projektu vyplývajú aktivity realizované v priebehu celého školského roka, ktoré boli zamerané na propagáciu zdravej výživy, ochranu zdravia, prevenciu proti drogovej závislosti a na rozvoj pohybových schopnosti.

Splnený

 

 

Projekty MŠ v školskom roku 2017/2018

 • INTEGRAČNÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE MATERSKÉ ŠKOLY MEDVEDÍK NIVEA
 •  príprava detí na prechod z materskej školy do prvej triedy

 

 • RECYKLOHRY
 • školský recyklačný program, ktorého cieľom je prehĺbiť znalosti deti v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom  použitých drobných elektrozariadení a batérií.

 

 • DOMESTOS PRE ŠKOLY
 • prostredníctvom hravých aktivít rozvíjanie a pripomínanie správnych hygienických návykov detí i mimo domov.

 

 • EKOALARM
 • Spolupráca spoločnosti CURAPROX a občianske združenia Živica;  zber použitých zubných kefiek

Pozn: Naša materská škola po zhodnotení odbornou komisiou nebola do pilotného ročníka projektu vybratá.

 

 • ŠKOLSKÝ MLIEČNÝ PROGRAM

 

 • ZDRAVÉ OČI UŽ V MATERSKEJ ŠKOLE

- preventívne meranie očných parametrov detí    

 

 

p) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení (§2 ods.1 písm. o).

 

Silné stránky

 • Individuálne začlenenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • Spolupráca s CPPPaP –Poprad
 • Umelecká činnosť žiakov tanec, divadlá DFS Kraviančok
 • Poloha a prostredie školy
 • Spolupráca so zriaďovateľom a RŠ
 • Prezentácia školy na verejnosti
 • Škola rodinného typu
 • Škola vybavená digitálnou technikou
 • Škola s celkovou rekonštrukciou okien a nábytku

 

Slabé stránky

 

 • Nezáujem niektorých rodičov o vzdelanie detí
 • Spoločné využívanie energií s obcou (kultúrna sála a hasičská zbrojnica)
 • Nedisponovanie telocvičňou  znížená kvalita pri rozvoji atletických zručností žiakov

Príležitosti

 • Úprava multifunkčného ihriska za školou
 • Nízke počty žiakov v triedach
 • Výborné podmienky na zavádzanie IKT.
 • Možnosť bohatej záujmovej činnosti
 • Poznanie rodinného zázemia jednotlivých žiakov

Riziká

 • Nepriaznivý demografický vývoj
 • Spájanie žiakov z rôznych ročníkov
 • Odchod žiakov /prvého stupňa/do plnoorganizovaných škôl  v Spišskom Bystrom, v Poprade

 

4.

Ďalšie informácie o škole, ktoré môže správa obsahovať:

 1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania ( §2 ods.2 písm.a)

 

Škola v rámci odborného poradenstva spolupracovala s Mgr. Fedorovou a promovanou psychologičkou p. Varšovou.

 

 1. Voľnočasové aktivity školy ( §2 ods. 2 písm. b)

 

Krúžková činnosť

Vedúci krúžku

Folklórny tanec Kraviančok

Mgr. Zita Zemanová       

Environmentálny krúžok

Mgr. Veronika Šulíková

Environmentálny krúžok

Mgr. Eva Bajnoková

 

Vyhodnotenie krúžkovej činnosti:

            Folklórny krúžok pracoval aj naďalej, nakoľko sme zapojení každoročne do programu folklórnych dní v Kravanoch na akcii „Folklórna Sobota“. Program sme priebežne cvičili v rámci krúžku. Program s tematikou detskej svadby. Okrem folklóru sme tento rok sme vyšívali a intenzívne hrali na zobcových flautách. Žiaci získali elementárne vzdelanie v oblasti nôt a hry na flautu.

Žiaci sa tento školský rok prezentovali na akadémii Vianočnej, ale aj na Deň matiek. Vystúpili sme na 13 ročníku Folklórnej Soboty 23.07.2017 /Zemanová/

 

            Environmentálny krúžok fungoval do januára, nakoľko sme zapojení do národného projektu „Zelená škola“ a radi by sme získali certifikát a zástavu. Žiaci plnia aktivity podľa schváleného Akčného plánu centrom Živica. Aktivity boli zamerané na tému“ Odpad“

            Počítačové prezentácie, záujmový útvar pracoval po celý rok, žiaci nadobudli množstvo poznatkov a zvládli kreslenie, písanie i samotnú prácu s PC.

 

 1. Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom (§2 ods. 2 písm. c)

 

Žiaci po vyučovaní navštevovali ŠKD, stravovali sa v školskej jedálni. Venovali sme sa pestovaniu bylín a zeleniny, kde sa žiaci veľa naučili o prírode, pôde.

 

Spolupráca s rodičmi bola výborná. Tento rok sme nezaevidovali žiadne sťažnosti.

 

Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami. Ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú.

Základná škola spolupracuje

  • S materskou školou
  • Obecným úradom obce Kravany
  • Školským úradom Veľký Slavkov
  • CPPPaP Poprad
  • Spojená škola v Poprade Partizánska 2
  • Základná škola s materskou školou Vikartovce
  • Základná škola s materskou školou Spišské Bystré
  • Radou školy pri ZŠ s MŠ Kravany
  • Urbárskym spoločenstvom obce Kravany

 

 1. Sponzori školy

Starosta obce Igor Gavalier ....30€ -hračky do školského klubu

 

                                                                                                                 

 

Kravany 17.10.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  059 18 Kravany 241
 • +421 917 102 155
  052/7782128
  zssmskravany@gmail.com

Fotogaléria